Executive Board Programme

Referanser

Styreutdanning i samarbeid med INSEAD

Med utdanningsprogrammet får du den nødvendige kompetansen om styrearbeid i nordisk regi og med et internasjonalt perspektiv.

 


"Bente Sollid Storehaug er CEO i Digital Hverdag hvor hun jobber som rådgiver for en rekke vekstselskaper. Hun er styreleder for to teknologiselskaper og styremedlem i fem store selskaper innenfor energi, retail, finans og media. I tillegg til dette er hun også en ettertraktet foredragsholder.

- Jeg har jobbet med styrearbeid siden slutten av 90-tallet, og har hatt om lag 40 styreverv totalt, både nasjonalt og internasjonalt. Akkurat nå skjer det mange endringer, blant annet som følge av digitalisering, og det stiller store krav. Min motivasjon for å delta på Executive Board Programme INSEAD var et ønske om å få ny kunnskap og få profesjonalisert min tilgang til styrearbeid, forteller Bente Sollid Storehaug.

Ifølge Sollid Storehaug var ambisjonen å «gå for det beste».

- Jeg må si at alle forventningene mine er blitt innfridd. Dette er kunnskap som man kan ta med hjem og implementere med en gang. På mange måter har det påvirket og endret meg personlig også, og gjort at jeg helt klart leder, fasiliterer og reflekterer på en helt annen måte nå enn før. Jeg kommer til å anbefale dette programmet til mitt nettverk, sier hun og fortsetter:

- Professorene og fasilitatorene var utrolig sterke i faglig henseende, og jeg tror at det har vært veldig avgjørende for det utbyttet vi fikk. Den måten man blir tatt gjennom programmet, gjennom interaksjon og deltakelse, opplever jeg som en av de største verdiene. Det handler ikke bare om ny kunnskap, men også om hvordan man som styremedlem eller -leder håndterer gråsoner, vanskelige beslutninger, dilemmaer og blir bedre til å håndtere risikoaspekter. Dette er kort fortalt et styreprogram jeg kan anbefale på det varmeste, avslutter hun."

Bente Sollid Storehaug

CEO

Digital Hverdag

"Tom Georg Olsen, som er styreleder og konserntjener i IT-konsulentselskapet Miles, er én av de fire gründerne som startet Miles tilbake i 2005. Han sitter som styreleder i holdingselskapet samt i tre datterselskaper.

- Siden starten i 2005 har vi vokst mye, og det ble etterhvert klart for oss at vi trengte et eksternt perspektiv på om vi er strukturert riktig og driver vårt styrearbeid på riktig måte, altså etter best practice, sier Tom Georg Olsen og fortsetter:

- Executive Board Programme INSEAD er veldig profesjonelt lagt opp, både i forhold til timeplaner, undervisning og fasiliteter. Professorene er meget dyktige og klarte å holde gruppen engasjert gjennom hele forløpet. Den første modulen i Oslo var en veldig god gjenoppfriskning av lover og regler innen styrearbeid. På INSEAD handlet det mer om best practice innen styrearbeid, og jeg synes at det var en stor fordel at vi var her som en samlet norsk gruppe som har den samme referanserammen – et nettverk jeg faktisk allerede har tatt i bruk. Det var utrolig interessant å lære hvordan de beste styrelederne og styrene i verden jobber, hvordan hjernen vår "lures" og dermed beslutningene påvirkes gjennom ulike former for biasing, og ikke minst hvordan man skal utvikle styrer gjennom teaming og ikke ved tradisjonell teambuilding. En viktig del av læringen kommer også fra de andre dyktige lederne som deltok på programmet, uttaler han.

- Jeg har hatt mitt første styremøte etter INSEAD, og kan allerede konstatere at det er ting jeg gjør annerledes. Eksempelvis har jeg helt bevisst begynt å spørre dypere og be om mer utdypende begrunnelser for eventuelle forslag. Jeg tror også at jeg er blitt flinkere til å holde igjen min egen mening så mye som mulig. Og da dette var første styremøte i 2019 har vi også innført en årlig evaluering av CEO. Kort fortalt er det ganske mye nytt jeg innfører nå, og flere ting jeg er blitt mer bevisst om i forhold til min rolle som styreleder, avslutter Tom Georg Olsen."

Tom Georg Olsen

Styreleder og konserntjener

Miles AS

"Kjersti Løken Stavrum er CEO i stiftelsen Tinius, den største eieren av Schibsted Media Group. Hun har også flere styreverv.

- Jeg har og har hatt ulik tilknytning til forskjellige styrer, og jeg er klar over hvor stor graden av suksess for en bedrift avhenger av godt styrearbeid. Men dette er et område hvor jeg så langt har vært autodidakt, og jeg har derfor ønsket mer formell kunnskap om styrearbeid. Det var imidlertid viktig for meg å være trygg på at lærerkreftene var på et høyt faglig nivå – og gjerne i et internasjonalt perspektiv, sier Kjersti Løken Stavrum.

Hun føler at programmet har gitt henne en grunnleggende bevissthet om roller og oppgaver i styret.

- Jeg har fått mye nyttig kunnskap som jeg kan omsette til konkrete ferdigheter, og som jeg kan bruke direkte i de styrene jeg jobber for. Undervisningen var på et høyt nivå, og ga mange dype aha-opplevelser, sier hun og fortsetter:

- For min egen del var den faglige delen på kurset om risikostyring særlig nyttig. Men også sesjonen om betydningen av faglig mangfold i styrene, og hvor uheldig det er med likesinnede rundt bordet. I tillegg har det en selvstendig verdi at jeg har fått et nettverk med de andre deltakerne. Jeg opplevde en høy grad av entusiasme og motivasjon blant disse, slutter Løken Stavrum."

Kjersti Løken Stavrum

CEO

Tinius

"Dette er utvilsomt den beste læringsopplevelsen jeg noensinne har hatt. Jeg møtte mange veldig flinke mennesker som var opptatt av de samme problemstillingene som meg – en gruppe mennesker med spennende og variert bakgrunn, godt humør, stor nysgjerrighet og læringsvilje. Underviserne var fantastiske og ga mange aha-opplevelser og dyp forståelse for temaene innen styrearbeid – og jeg har aldri hatt det så artig på forelesning! Gruppedynamikk og kognitive feller, de legale og formelle kravene til styret samt ansvar og plikter i styret, var svært nyttige temaer for meg. Men den aller viktigste lærdommen, og på sikt det mest verdiskapende, var nok likevel hvordan man skaper de beste forutsetningene for gode beslutningsprosesser i et styre. Jeg kommer til å ha stor nytte av denne utdanningen fremover, både i mine styreroller og som investor."

Grunde Eriksen

Managing Director

Altitude Capital AS

"Effektiviteten på Executive Board Programme gjorde at jeg enkelt kunne kombinere dette med jobb og familieliv. Utdanningen har gitt meg en veldig god oversikt over hva som gjør et styre effektivt, samt en meget praktisk verktøykasse som jeg kan ta med meg videre. Professorene ved INSEAD leverte absolutt til forventningene: De var fulle av solid kompetanse og erfaring, også innen ny forskning, og hadde alle en formidabel evne til å dele all denne kunnskapen med oss på en morsom, energifull og svært effektiv måte. Gode og varierte undervisningsmetoder, som innebar gruppearbeid, case-eksempler og simulering gjorde undervisningen veldig interaktiv og lærerik. Utdanningen har i ettertid satt i gang en meget interessant refleksjonsprosess på det personlige plan, der jeg har blitt mye mer bevisst mine sterke og svake sider. Jeg har fått en god forståelse for hvilke områder jeg bør jobbe med for å utvikle meg videre til et mer effektivt styremedlem, og jeg har til og med satt opp en plan for hvordan jeg skal adressere dette! Avslutningsvis har jeg fått en bevissthet rundt en rekke helt essensielle temaer, noe som har gitt meg en trygghet som vil gjøre meg i stand til å stille spørsmål som jeg antakelig ikke hadde tenkt på eller turt å stille i styret tidligere."

Caroline Slind Svae

Investment Manager

Saudi Aramco Energy Ventures

"Executive Board Programme INSEAD er en av de beste og mest inspirerende utdanningene jeg noen gang har deltatt i. Hele opplegget har vært svært nyttig i faglig henseende, med atskillige gode problemstillinger og mange utrolig dyktige og flinke forelesere. Dette er faglig innputt jeg i aller høyeste grad kan benytte med en gang i relasjon til styrearbeidet mitt, og hele forløpet kan virkelig anbefales til alle som jobber profesjonelt med styrearbeid. Gruppen med norske deltakere, som alle hadde interessant og relevant erfaring, har dessuten gitt meg et bra nettverk som jeg kan få god nytte av fremover. Utdanningen har gjort meg enda mer reflektert og bevisst i forhold til styrearbeid og ansvar i styrer, noe jeg kan få svært god bruk for både i min nåværende jobb samt i forhold til eventuelle fremtidige styreverv."

Anette Ottar

SVP Telecom & Logistics

Evry ASA

"Jeg har lenge lett etter en videreutdanning i styrearbeid som kunne øke og videreutvikle kompetansene mine innen styrearbeidet. Med Executive Board Programme-utdanningen har jeg fått innfridd mitt ønske. Dette er den beste og mest lærerike styreutdanningen jeg har vært med på til nå. Det som er så bra med utdanningen er professorene på INSEAD - det faglige nivået er svært høyt. Utdanningen har i høy grad bidratt til at jeg har fått utvidet mine kompetanser som styrearbeider, og jeg har i enda sterkere grad enn før fått definert for meg selv hva som er godt og verdifullt styrearbeid. Jeg har fått satt styrearbeidet inn i en større sammenheng, og har kort og godt fått kunnskap og kompetanse som jeg kan ta med direkte inn i styrelokalet og dra nytte av med en gang. "

Jan-Eirik Hansen

Styreleder

Miko AS

"Utbyttet av Executive Board Programme-utdanningen har vært veldig høyt. På flere områder overgikk det forventningene mine, selv om disse var høye i utgangspunktet. Foreleserne, både de norske og spesielt INSEAD-professorene, holdt et svært høyt faglig nivå. I tillegg var de flinke til å presentere en fin miks av teoretisk kunnskap, aktuelle caser og eksempler fra egen styreerfaring. En av øyneåpnerne for meg var det med å være tydelig på styrets formål, rolle og funksjon. At man fokuserer på styrets sentrale rolle i verdiskapningen for selskapet, og ikke kun på styret som et kontrollorgan. Jeg har fått mye nyttig læring med hjem i bagasjen som kan bidra positivt til de styrene jeg i dag sitter i, men også i forhold til potensielle styrer jeg kommer til å bidra til i fremtiden."

Rami Haug Khoury

styreleder

K4 Group AS

"Executive Board Programme-utdanningen har gitt meg en unik innsikt i fremtidens styrearbeid. Foreleserne ga oss en «på kroppen»-opplevelse av den siste forskningen innen styrearbeid og styre-struktur, og jeg ble svært positivt overveldet over både undervisningen og det faglige nivået generelt. Renommeet til INSEAD som en av verdens beste executive-utdanninger er absolutt berettiget. Utdanningen har gitt meg en rekke viktige innsikter, eksempelvis i styrets funksjon, verdien av et diversifisert styre, den nyeste forskningen innen risikostyring og innsikt i vekststrategier. Denne utdanningen kommer jeg så absolutt til å dra nytte av i min videre karrierevei, og med på kjøpet har jeg i tillegg fått et kompetent og enestående nettverk som gir både glede og personlig vekst."

Hilde Lise Nordahl

frittstående konsulent/styremedlem

Leed og Velferdsfabrikken

"Executive Board Programme-utdanningen har vært svært relevant for mitt arbeid, og det faglige nivået i utdanningen var høyt. Underviserne og deltakerne var kunnskapsrike, og undervisningen var engasjerende med stor grad av interaksjon. Jeg har i høy grad fått økt kunnskap om styrearbeid, og har dessuten lært mye om viktigheten av å få styremedlemmer til å skille mellom visjon, målsetninger og strategier for selskapet. Videre var det nyttige øvelser som demonstrerte styrker og svakheter ved beslutningstaking i grupper samt individuelle mentale fallgruver innen beslutningstaking. Alt i alt har programmet gitt meg ny og viktig kunnskap som jeg fremover kan dra nytte av i styrearbeidet."

Bjørnar Baugerud

Investment Director

Norfund

"Executive Board Programme INSEAD er praktisk orientert og en unik måte å bygge kompetanse om styrearbeid på. Jeg lærte nytt om meg selv og ble utfordret med relevante og utfordrende problemstillinger omkring styrearbeid i praksis. Det å få reflektere over hva de beste i verden på området i en faglig sterk institusjon som INSEAD sier, kombinert med praktiske caser sammen med en kompetent deltakergruppe fra Norge, var svært givende "

Inger A. Myklebust

Grunnlegger og administrerende direktør

IAM

"Tilretteleggingen og effektiviteten i programmet er genialt. Det er et akkurat passe tidsbruk, innholdet er svært relevant og nivået på underviserne er høyt. Executive Board Programme INSEAD er en effektiv måte å bygge kompetanse om styrearbeid på, hvor man får diskutert praktiske caser og den type problemstilling man har i et styre med likesinnede. Det unike med Executive Board Programme INSEAD, er at du får den nødvendige kompetansen i norsk regi om de formelle og juridiske forholdene som er viktig å ha i bunnen, kombinert med praktiske caser og diskusjoner på INSEAD med fantastiske gode undervisere med internasjonal kompetanse. Det var en øyneåpner for mange av deltakerne å komme til INSEAD. Det var spennende og givende å diskutere konkrete og reelle case scenarioer med deltakere med ulik bakgrunn og kompetanse - og samtidig kunne trekke på internasjonal kompetanse og erfaring fra en institusjon som INSEAD. "

Kjerstin Braathen

Executive Vice President

DNB ASA

"«Jeg valgte Executive Board Programme fordi utdanningen går dypere og mer spesifikt inn i styrearbeidet enn andre utdanninger, tilbyr reel fordypning i relevante problemstillinger og har fokus på styringsmodellene. Utdanningen har utvilsomt gjort en stor forskjell for meg, både som leder og styreleder.»"

Audun Bø

Konserndirektør Produkt og marked

Eika Gruppen AS

"«Deltakelse på Insead Executive Board Programme har vært en vitamininnsprøyting. For meg som CEO i et større konsern med lang fartstid har programmet betydd påfyll av ny kunnskap, møter med inspirerende mennesker og unike erfaringer på et internasjonalt høyt nivå som har utfordret meg til å møte fremtiden med en offensiv tilnærming. Det å gå igjennom Insead Executive Board Program gjør meg utvilsomt mer kompetent til å utøve styrefunksjoner nasjonalt og internasjonalt.»"

Tom Nysted

CEO

Agder Energi

"«Gjennom Executive Board utdannelsen har jeg styrket mitt grunnlag for utøvelse av styrearbeid, og blitt en bedre beslutningstaker.»"

Grete Aspelund

Adm. Direktør

Sweco Norge