Tre dages konsentrert undervisning på INSEAD i Frankrike

Med Advanced Board Programme blir du undervist og inspirert av noen av de fremste ekspertene innen styrearbeid i verden.

Advanced Board Programme INSEAD gir erfarne styremedlemmer og styreledere en mulighet til å få inspirasjon om de seneste tendensene fra INSEADs ledende eksperter, samt anledning til å diskutere vanskelige eller inspirerende problemstillinger med de øvrige deltakerne. Gjensidig inspirasjon er dermed et viktig element i programmet.

Som deltaker får du ny innsikt i en rekke aktuelle og komplekse problemstillinger som styrer bør jobbe med i de kommende årene.

Du vil komme innom følgende fire vesentlige fokusområder som gjennomgås i en kombinasjon av forelesing, gruppearbeid, diskusjoner samt paneldebatter med eksterne gjester. Undervisningen byr på en høy grad av interaksjon, og deltakernes egne erfaringer, opplevelser og tanker vil være en viktig del av programmet.

Dit utbytte av Advanced Board Programme

Utbytte av Advanced Board Programme

Programmet styrker dine styrefaglige kompetanser og gir deg:

  • forståelse for det globale miljøet som din bedrift opererer i, samt aktuelle trender som vil påvirke styrets arbeid.
  • kunnskap om digitale teknologier, og hvordan disse vil endre styrets arbeid fremover.
  • innsikt i hvordan økt diversitet stiller krav til justert ledelse i styret. Hvordan sikres det plass til at de enkelte styremedlemmers uavhengighet bevares og utnyttes.
  • ny innsikt i styrelederens rolle, og ikke minst hvordan man skaper rammene for effektivt styrearbeid.
  • et sterkt nettverk av likesinnede profesjonelle styremedlemmer.
Meld deg på her

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om styreutdanningen Advanced Board Programme INSEAD

Diversitet og uavhengighet

Økt diversitet gir styret mulighet til å bringe flere synspunkter i spill, og dermed sikre et mer nyansert beslutningsgrunnlag. Imidlertid skaper forskjellige innsikter og forskjellige synspunkter behov for økt tidsforbruk, og risiko for langsommere beslutningsprosesser. Det er derfor stor risiko for at diversiteten ikke får lov å utfolde seg da styrets tradisjonelle måte å organisere sitt arbeid på ikke gir tilstrekkelig plass til at disse nyansene utfolder seg. Vi ser i denne sesjonen på hvordan det enkelte styremedlemmets uavhengighet og individuelle synspunkter bringes best mulig i spill, og ikke minst hva man hver især kan gjøre for at ens uavhengighet ikke undermineres.

Nye globale tendenser

Den globale konteksten som styrer skal agere i, er under hastig endring. Vi blir som styrer stillet overfor vanskelige dilemmaer. I denne sesjonen vil vi se på hvordan styrer og bedrifter blir gode til å identifisere det forretningsmessige potensialet i å agere ansvarlig overfor både eiere og interessenter i et bredere perspektiv. Vi skal i økende grad forholde oss til miljømessige, økonomiske, sosiale og politiske tendenser, og styret, som er den øverste myndigheten i en bedrift, skal treffe beslutninger som vil få konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det essensielt at vi som treffer disse mange og komplekse beslutningene bygger ut og utvikler våre verktøy til å agere og navigere i en turbulent verden.

I denne sesjonen vil vi se på hvordan eksempelvis befolkningstilvekst, klimaendringer, mangel på naturressurser, økonomisk globalisering, politisk nasjonalisme og økt ulikhet med mer vil påvirke de enkelte bedriftene, og hvordan styrene utvikler det rette tankesettet til å treffe beslutninger innen disse områdene.

Strategi og usikkerhet

De seneste års digitale utvikling har med en hittil usett hastighet omdefinert verdikjeder og forretningsmodeller, og det er ingen tegn på at endringstakten vil avta de kommende årene. Tvert imot. Dette er bare ett av de områdene som har endret kravene til bedrifter og styrer. Vi vil derfor forholde oss til den fortsatte utviklingen innen dette området, og hvordan det er med på å stille helt nye krav til hvordan en organisasjon jobber med ledelse og organisering av innovasjon og endring. I denne sesjonen ser vi på hvordan de digitale endringene har innvirkning på styrets arbeid, og hvilke strategier et styre bør benytte seg av, slik at man også på dette nivået klarer å erverve seg digital ekspertise – og dermed ligge i forkant av den rivende utviklingen.

Ledelse af styret

Hvordan ledes et styre som skal navigere i økt usikkerhet og krav om en hastig økende endringstakt?

Vi ser på den nyeste forskningen og diskuterer hverandres erfaringer i forhold til dette kritiske spørsmålet. Vi kommer til å se nærmere på hvordan man som leder av styret også blir dyktigere til å samarbeide med bedriftens forskjellige interessenter, og hvordan samarbeidet med den daglige ledelsen kan utvikles samtidig som at styret involveres på en nyansert måte i relasjon til de reelle mulighetene og problemene. Du får med andre ord ny inspirasjon til å lede styret med sikker hånd.

Gjennom praktiske og interaktive øvelser får du en rekke viktige teknikker til effektivt å lede og ivareta de forskjellige dynamikkene i et styre.

Delta i eksklusivt læringsforum og bevar kontakten

Etter endt utdanning kan du delta i Executive Forum og holde deg oppdatert med aktuelle ledelsestemaer. Executive Forum er et eksklusivt læringsforum for deg som ønsker å fokusere på og utvikle din ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Det er i tillegg en enestående mulighet til å bevare kontakten med det nye nettverket.

I Executive Forum får du unik kunnskap og inspirasjon fra professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD, som via fire årlige masterclasser gir deg innblikk i den nyeste forskningen, de nyeste metodene og de nyeste casene.

Executive Forum Masterclasser holdes i København.

Les mer om Executive Forum