Referanser

Det sier våre kunder

Bli inspirert av noen av våre tidligere deltakere og les om deres erfaring

Marius Withbro-Svendsen

Salgs- og markedsdirektør, Bergene Holm

Marius Withbro-Svendsen er utdannet sivilmarkedsfører, og har gjennom hele karrieren sin jobbet i mellomstore og store bedrifter i byggebransjen. Det inkluderer blant annet ulike roller i Jotun, utviklingsdirektør i natursteinprodusenten Lundhs samt en stilling som daglig leder i et eiendomsinvesteringsselskap. De seneste årene har han vært salgs- og markedsdirektør i det Larvik-baserte trelastkonsernet Bergene Holm.

Ifølge Marius Withbro-Svendsen står Bergene Holm overfor å foreta investeringer på flere fronter de kommende årene – med henblikk på å skape vekst og utvikling.

Nettopp arbeidet med å sikre fremtidige vekstambisjoner i Bergene Holm var en av de viktigste årsakene til at Marius Withbro-Svendsen valgte å delta i topplederprogrammet Executive Management Programme som tilbys i samarbeid med INSEAD. Utdanningsprogrammet består av en modul i Danmark og to moduler på INSEAD i Frankrike.

LES MER...

– Med bakgrunn i vår forretningsmodell og vekstambisjonene våre, var det veldig relevant for meg å delta i en topplederutdanning hvor omdreiningspunktet er ledelse, strategi og innovasjon. Å få en oppdatering på gjeldende forskning og teori, med tilgang til modeller og verktøy som kan omsettes i praksis i forhold til vårt strategi- og forretningsutviklingsarbeid i Bergene Holm, var en viktig beveggrunn.

Han beskriver foreleserne som dyktige til å levere på et høyt teoretisk og praktisk nivå.

– Professorene på INSEAD var både meget kunnskapsrike, og samtidig svært gode formidlere. Men det hadde man jo også en forventning om når man drar til en anerkjent business-skole, sier han og tilføyer:

– De viktigste læringene for meg var å få tilgang til en helt ny verktøykasse som består av redskaper jeg umiddelbart kan anvende. En annet element var en bekreftelse på hvor viktig det er å jobbe med markedsinnsikt, og basere beslutninger herpå. Og en siste ting handler om hvor viktig det er å bruke god tid på å lage gode prosesser knyttet til strategi, innovasjon og forretningsutvikling. Det er uten tvil nøkkelen til å treffe gode beslutninger.

Ifølge salgs- og markedsdirektøren er den nye kunnskapen allerede kommet til god anvendelse.

– Jeg leder en arbeidsgruppe som jobber med rullering av vår strategi, og her bruker jeg allerede mange av de modellene som jeg ble presentert for på INSEAD. I tillegg jobber vi med et innovasjonsprosjekt som kan kategoriseres som et Blue Ocean-prosjekt. Også her har jeg i aller høyeste grad kunnet anvende den nye læringen fra topplederprogrammet, avslutter Marius Withbro-Svendsen.

Ingunn Riddervold

R&D Manager, Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Ingunn Riddervold er seksjonsleder for forskning og utvikling i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Hun er opprinnelig utdannet biolog, har etterfølgende en medisinsk doktorgrad og har i hele karrieren jobbet innen helseområdet med forskning og ledelse som omdreiningspunktet. I over ti år har hun jobbet som leder innen prehospital akuttmedisin, og de seneste fem årene i Norsk Luftambulanse.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har eksistert i 40 år, og er en ideell organisasjon som driver med livreddende medisinsk behandling til pasienter – før de kommer til sykehuset. 300.000 støttemedlemmer og bedrifter finansierer arbeidet til stiftelsen som også gjennom datterselskapet, Norsk Luftambulanse Helikopter, har et operasjonelt oppdrag på vegne av staten med henblikk på drifte 13 legehelikopterbaser i Norge.

LES MER...

Aldri ferdigutlært som leder

Ingunn Riddervold har for kort tid siden deltatt på Executive Management Programme som er Scandinavian Executive Institutes topplederprogram. Programmet består av tre moduler hvor den ene foregår i Danmark, og de to etterfølgende på business-skolen INSEAD i Frankrike.

– Gjennom hele arbeidslivet mitt har jeg vært særlig opptatt av organisasjonsutvikling og ledelse – spesielt på det akuttmedisinske området. Da jeg begynte å jobbe med forskning innen akuttmedisin, var det et ungt og uoppdyrket fagområde. Og det at jeg har kunnet være med å påvirke denne faglige utviklingen og sette faget på den akademiske og kliniske agendaen, har vært svært spennende. Derfor er en av mine motivasjonsfaktorer for å ta en utdanning også relatert til egenutvikling og læring. Jeg ønsker alltid å lære nytt og få faglig påfyll – for man blir aldri ferdigutlært som leder, uttaler hun og legger til:

– I tillegg står vi i Norsk Luftambulanse overfor store endringer i fremtiden som handler om hvordan fremtidens luftambulansetjeneste skal organiseres. Det er store politiske diskusjoner akkurat nå som blant annet handler om hvorvidt det skal foregå via kommersielle kontrakter, om tjenesten skal insources eller om vi som ideell organisasjon kan få lov å håndtere det. For meg som leder er det viktig å bidra best mulig i denne fasen, og i den sammenhengen er utdanning og nye perspektiver viktig. Avslutningsvis var det viktig for meg at det var et utdanningsprogram som var anerkjent i den akademiske verdenen. Å bli undervist av noen av de dyktigste professorene innen deres fagfelt var veldig appellerende.

Professorene imponerte

Ingunn Riddervold påpeker især fagområdene ledelse og strategi som viktige for henne i utdanningsprogrammet. Fordi det er områder som er avgjørende for alle organisasjoner å forholde seg til i en verden som er i konstant endring.

– Jeg var veldig imponert over nivået på professorene og deres tilgangsvinkler til å jobbe med strategi og ledelse. Og kanskje var det aller viktigste for min del å bli oppmerksom på hvor viktig det er å jobbe på tvers av organisasjonen. Jeg fikk mye innsikt i hvordan man bryter ned silotankegangen, og får alle avdelinger til å spille på lag. I tillegg var det nyttig å få innsikt i hvor viktig implementeringsprosessen er i forhold til strategier, og hvordan man sikrer at man får alle ansatte med – noe som er helt nødvendig for å lykkes med forandringen, sier forskningslederen.

Hun fremhever at det var meget motiverende å treffe andre ledere som også var opptatt av å dele kunnskap og erfaring og lære nytt. I den sammenhengen nevner hun to aspekter som har vært spesielt betydningsfulle for henne.

– For det første har det blitt veldig tydelig for meg hvor viktig det er kontinuerlig å sikre seg at bedrifter og organisasjoner klarer å tilpasse seg en verden i konstant endring. Ingen kan hvile og tenke at alt er det samme om ti år. Dernest er jeg blitt mye klokere på viktigheten av strategiske partnerskap – det med å finne synergier der man er. Å spille på lag og benytte hverandres spisskompetanser, og dermed oppnå mer sammen enn hver for seg. Også i det offentlige kan vi bli mye bedre til å utnytte synergier og «spille hverandre gode», uttaler Ingunn Riddervold og fortsetter:

– Det eneste jeg angrer litt på var at jeg ikke deltok sammen med andre lederkolleger. Deltar man flere sammen fra samme organisasjon, får man en felles referanseramme som kan danne grunnlag for å løse bedriftens strategiske utfordringer. Likevel er det ikke tvil om at jeg kommer til å få god nytte av de nye kompetansene: Jeg er blitt bedre til å tilpasse strategiene til den verden vi lever i, og så kommer jeg til å ha et stort fokus på å bygge opp strategiske partnerskap.

Utvidet tverrfaglig nettverk

Også i et nettverksperspektiv fremhever hun at programmet komme til å ha positiv innflytelse fremover.

– Jeg har i aller høyeste grad fått utvidet mitt tverrfaglige nettverk, og har truffet andre ledere jeg kan bruke som sparringspartnere og få gode råd fra i forhold til konkrete utfordringer. Jeg har påbegynt en spennende reise med dette nye nettverket, og det er noe jeg kommer til å dyrke fremover. Også ved å delta i Executive Forum hvor jeg kan treffe både gamle og nye kontakter og samtidig fortsette den faglige utviklingen, sier hun og avslutter:

– Jeg tror at man som leder – og kanskje i takt med at man kommer høyere opp i lederhierarkiet – kan bli mer ensom i jobben sin. Og i det perspektivet blir det med nettverk med andre ledere bare viktigere og viktigere.

Solveig Ellila Kristiansen

Direktør, Hockeystick Impact AS

Solveig Ellila Kristiansen er direktør i Hockeystick Impact AS, et selskap hun også er gründer av, og som rådgir om den digitale kundereisen og gir innsikt i hvordan selskaper kan ta dristigere strategiske beslutninger for å investere i mer bærekraftig business.

I 2013 deltok Solveig Ellila Kristiansen på Executive Management Programme på INSEAD, og nå ti år senere fremhever hun at læringen fra programmet fortsatt er svært betydningsfull: Hun fikk med seg en omfattende faglig verktøykasse, fikk satt fart på topplederkarrieren og ble samtidig beriket med en nettverksgruppe hun fremdeles holder kontakten med – og i år feirer de 10 års jubileum.

– Jeg valgte å delta i Executive Management Programme på INSEAD i 2013 fordi jeg ønsket å styrke min kompetanse innen strategisk ledelse og utvide min innsikt i faget, og på forhånd hadde jeg hørt fra andre at dette programmet var bra. Sett i bakspeilet har dette vært en viktig milepæl i lederkarrieren min. Programmet ga meg innsikt i internasjonal beste praksis innen viktige strategiske og ledelsesmessige fagområder, og satte kort fortalt fart på topplederkarrieren min. Ved utgangen av 2013 tok jeg nemlig over ansvaret som general manager i DELL Norge – et selskap med en årlig omsetning på over 1,8 milliarder norske kroner, forteller hun.

LES MER...

Grobunn for nye topplederjobber
Topplederjobben i DELL førte med seg nye og utfordrende topplederjobber i flere internasjonale selskaper, og i perioden fra 2016 til 2022 hadde hun blant CEO-stillinger i CONEXUS, Lin Education AB og FARA AS – alle bedrifter hvor transformasjons- og skaleringsreisen har stått sentralt. Sideløpene har hun hatt en rekke styreverv i blant annet Oslo Edtech Cluster, BN Bank ASA, Innovation Forum Norge og IKT Norge.

– Personlig er Executive Management Programme et av de mest lærerike programmene jeg har deltatt på. Kombinasjonen av dyktige professorer, forskning, relevante caser samt et godt læringsmiljø som gav grobunn for lærerike diskusjoner var virkelig bra. Jeg bruker læringsutbyttet fra utdanningen den dagen i dag, og programmet har jeg anbefalt til både kolleger og bekjente. Nivået på programmet var svært høyt, både faglig og med tanke på undervisernes og deltakernes kompetanse, uttaler Solveig Ellila Kristiansen.

Eminent nettverk
Hun fremhever en rekke læringer som har vært blant de aller viktigste, og dermed direkte anvendbare i hennes videre karriere.

– Jeg fikk enda mer kompetanse knyttet til å utvikle og iverksette en klar strategisk visjon for en organisasjon, bedre innsikt i hvordan man engasjerer og motiverer ansatte på tvers av geografiske områder samt kunnskap om betydningen av innovasjon, og hvordan man møter konkurransen i markedet når digitaliseringen utfordrer selskapets go-to-market-modell, sier hun og legger til:

– Og så var nettverksdelen helt eminent. Det med å bli kjent med andre ledere og profesjonelle man kunne bygge relasjoner med og sparre med på tvers av bransjer og land. Mellom modul 2 og 3 skrev jeg prosjektoppgave sammen med fire andre ledere, og nå – ti år etter – har vi fremdeles kontakt og møtes jevnlig for å utveksle ideer, diskutere utfordringer og dele erfaringer – til og med også sammen med våre ektefeller i private sammenhenger. Denne gruppen har ikke bare beriket min profesjonelle utvikling, men har også skapt langvarige vennskap, og dette feirer vi altså med tiårs-jubileum i år.

Gruppen, som går under navnet «Dream-team» består, utover Solveig, av henholdsvis Thomas Gudbjerg i Color Line, Håkon Fjeld Hansen i Christiania Partners AS, Arvid Svenni i Fugro Norway og Finn-Arne Lorentsen i Ocean Harvest.

– De kompetansene og erfaringene jeg tilegnet meg gjennom programmet har hatt en varig innvirkning på min karriere og min lederstil til å håndtere komplekse utfordringer og muligheter på en mer effektiv og strategisk måte. Videre har det verdifulle nettverket åpnet dører for nye samarbeidsmuligheter og forretningsforbindelser og anledning til å holde meg oppdatert på globale trender og utviklinger innen teknologi og ledelse, avslutter hun.

Dagfinn Rosnes

Direktør Engineering-avdelingen, Quorum Software

Dagfinn Rosnes er direktør for programvareutvikling for produktet Energy Components i Quorum Software hvor han er ansvarlig for en avdeling med 100 medarbeidere. Energy Components er en verdensledende programvare innen Hydrocarbon Accounting & Management.

Siden 2012 – altså i godt ti år – har Dagfinn Rosnes hatt ulike lederroller i Tietoevry som for om lag to år siden ble til Quorum Software i en sammenslåing som involverte tre selskaper: Olje- og gassdivisjonen i Tietoevry, Quorum Software samt selskapet Aucerna. Den praktiske ledelsesreisen han gjennom årene har vært på, var en viktig beveggrunn for at han ønsket et faglig påfyll innen ledelse, strategi og innovasjon.

– Fra toppledelsens side har det vært ønskelig at vi som er ledere på høyt nivå skal ha samme høye kompetanse, og det var derfor relevant å være med på topplederprogrammet Executive Management Programme INSEAD. Samtidig var dette programmet og de nye kompetansene både interessant og svært relevant for meg – ikke minst sett i lyset av den rollen jeg nå har med å lede en avdeling i Quorum Software på 100 mennesker, forklarer han og legger til:

LES MER...

– Det faglige nivået og undervisningen er absolutt på høyt nivå, og professorene var veldig åpne for spørsmål og ga god innsikt i fagområdene. Det var en god stemning blant deltakerne, og jeg føler jeg har fått en viktig kompetansebase innen ledelse, strategi, strategiske endringer og kommunikasjon som kommer til å være viktig for meg fremover. Men det handler mye om å anvende de nye kompetansene i praksis, så repetisjon, repetisjon og repetisjon er viktige nøkkelord for meg.

Kultur og kommunikasjon
Dagfinn Rosnes fremhever især tre key-learnings han tar med seg fra topplederprogrammet, og som kommer til å ha betydning for lederjobben hans i fremtiden.

– Sesjonen om kommunikasjon og storytelling var veldig bra. Å finne ut hvordan jeg utvikler meg som en god kommunikator i forhold til mine folk er en viktig kompetanse. Dernest var læringen om kultur og endring særdeles nyttig – for vi står jo i konstante endringer, og kan aldri «kopiere» en kultur, den må bygges stein på stein. Vi hadde mange gode diskusjoner rundt hvordan man bygger en solid strategi via kulturen. Det er hardt arbeid, men jeg har fått noen gode verktøy som kan hjelpe meg i denne prosessen. Sist, men ikke minst, hadde jeg stor glede av prosjektarbeidet på utdanningen hvor vi som gruppe jobbet sammen om en case og fikk anvendt de ulike verktøyene og teoriene, sier han før han avslutter:

– Alt i alt har utdanningsprogrammet bidratt til at jeg blir i stand til å spille min rolle som leder enda bedre, og så har det vært givende og interessant å få kontakt til andre ledere fra mange forskjellige bransjer. Selv om vi kommer fra ulike bransjer, så er våre problemstillinger og utfordringer ofte like, og det å kunne bruke dette nettverket til å sparre med hverandre er særdeles nyttig.

Tom Hedalen

Prosjektsjef, Statens vegvesen

Tom Hedalen er prosjektsjef i Statens vegvesen, og har via sin rolle blant annet vært ansvarlig for fem store veiprosjekter i Norge. Nå står han som ansvarlig for det største prosjektet noen gang: ny motorvei inn mot Oslo med en total budsjettramme på nærmere 50 milliarder kroner.

Inspirasjon fra internasjonalt miljø
For kort tid siden deltok Tom Hedalen i topplederprogrammet Executive Management Programme som består av tre moduler – en som foregår i Danmark, og to som foregår på INSEAD i Frankrike.

– Jeg har jobbet med ledelse og personalledelse i 30 år, og hadde et behov for å utvikle meg og fylle på med ny kunnskap innen fagfeltet. Nettopp nå står vi midt i en stor prosess med digitalisering og bærekraftig investering, så dette med innovasjon og endringsledelse blir bare viktigere og viktigere. Å hente inspirasjon utefra – og kanskje først og fremst fra et internasjonalt miljø, og å treffe andre som jobber med tilsvarende problemstillinger, var dessuten viktig for meg, forteller Tom Hedalen om beveggrunnen for å delta i topplederprogrammet.

LES MER...

Han fremhever især emnene relatert til ledelse og innovasjon som verdifulle.

– De verktøyene som jeg fikk med meg innen innovasjon var veldig spennende, og er allerede noen jeg har tatt i bruk internt i vår organisasjon. Også innputtene rundt ledelse ga meg mye. Det med å få innsikt i det personlige lederskapet, og hvordan jeg kan jobbe enda bedre for at også organisasjonen når sine mål. Å identifisere drivkraften i sin egen ledelse, hvilke utfordringer man selv har og hvordan man kan jobbe med disse, var meget utbytterikt, forteller han.

Ifølge Tom Hedalen vil læringen fra programmet ha betydning for hvordan han fremover håndterer sin lederrolle.

– Utdanningsprogrammet var gjennomgående en positiv opplevelse som har gitt meg mye, og de verktøyene jeg har med hjem kommer helt klart til å ha betydning for min arbeidshverdag. Noe av det viktigste jeg har lært handler om hvor viktig det er å forankre endringsprosesser godt i organisasjonen. Endring krever ledelse, men ledere kan ikke alene stå for prosessen. De trenger å få med de ansatte, og i den forbindelsen er det viktig å være oppmerksom på at ledere ofte har tenkt på endringene lenge, men at de ansatte ikke har vært involvert. Og så skal man ikke nødvendigvis tro at de kommer løpende etter. Dette med å dempe sin utålmodighet, og å få andre med, er absolutt noe som er viktig å ta med seg, avslutter han.

Per Einar Nilsen

CEO, Drammen Holding/Drammen Yard

Per Einar Nilsen har gjennom 30 år jobbet i en rekke internasjonale selskaper innen marineteknologi, olje- og gass samt fornybar energi. De siste ti årene har han vært CEO i Novenco Norge, og rundt årsskiftet starter han ny posisjon som CEO i Drammen Holding/Drammen Yard, et selskap som jobber innen fornybar energi, og som leverer mekanisk utstyr til offshore/vind-bransjen.

– Drammen Holding/Drammen Yard står overfor et generasjonsskifte i januar, og det er i den forbindelsen jeg overtar rollen som CEO i bedriften. Allerede nå jobber jeg med strategi og forretningsutvikling for det globale selskapet, men altså i en rådgivende rolle frem til årsskiftet, forteller Per Einar Nilsen.

Nysgjerrig på å lære nytt

Nettopp den nye stillingen, hvor strategi- og forretningsutvikling spiller en sentral rolle, har vært en viktig beveggrunn for å delta på topplederprogrammet.

– Jeg har bestandig vært nysgjerrig på å lære nytt, og både i forhold til mitt interessefelt generelt, og det at jeg nå står overfor en tung posisjon i Drammen Holding/Drammen Yard, hvor omdreiningspunktet er strategi og forretningsutvikling, gjorde at tidspunktet var helt riktig i forhold til en oppdatering og et faglig påfyll, sier den kommende direktøren.

Han fremhever at især strategi- og forretningsutviklingsdelen på INSEAD passet som «hånd i hanske» – både til den jobben han er i gang med nå som rådgiver, og den nye direktørstillingen han tiltrer om få måneder.

LES MER...

– Nivået på utdanningen, og metodene vi ble presentert for, var veldig bra. Og så er det meget interessant hvor mye man lærer av de øvrige dyktige deltakerne, og hvor inspirert man blir av at de presenterer deres strategier og det de jobber med. Det å se hvordan andre tenker og jobber med strategiske problemstillinger i hverdagen, og prosjektoppgaven vi jobbet sammen om i grupper mellom modul 2 og 3, var svært givende, uttaler Per Einar Nilsen og fortsetter:

– Og så er miljøet man opplever på business-skolen INSEAD i seg selv utbytterikt og meget spennende – kort fortalt en meget positiv opplevelse.

Nettverk ga ny styreposisjon

Ifølge Per Einar har programmet allerede gitt en positiv avkastning på flere fronter.

– Allerede på nåværende tidspunkt – i min rådgivende rolle – kommer den nye læringen fra topplederprogrammet godt med. Jeg benytter meg av idéene fra professorene, og en rekke av de metodene og teknikkene, jeg ble kjent med på programmet, når jeg lager underlag og dokumentasjon i forhold til strategier og forretningsutvikling. Jeg merker at jeg griper problemstillingene an på en ny og annerledes måte enn jeg gjorde tidligere, og ser tingene med nye briller, forteller han, før han avslutter:

– Det nettverksmessige har som tidligere nevnt også vært særdeles bra, og helt konkret har jeg blitt bedt om å ta styrelederrollen i det selskapet vi lagde prosjektoppgaven for mellom modul 2 og 3. Det er selvsagt en svært interessant oppgave i forhold til strategiske fremtidsplaner for bedriften, og veldig hyggelig å bli bedt om å ta dette vervet.

Astrid Lier Rømuld

Daglig leder, Askim Frukt- & Bærpresseri

Astrid Lier Rømuld, som er daglig leder i Askim Frukt- & Bærpresser, deltok for kort tid siden i topplederprogrammet Executive Management Programme som består av en modul i Danmark og to moduler på INSEAD i. Anbefalingen hadde hun fått av styrelederen i selskapet.

– Jeg synes at det var utrolig spennende å få denne muligheten til kompetanseheving i både faglig og personlig henseende. Det faglige nivået var høyt, hele programmet var meget profesjonelt lagt opp og professorene var utrolig engasjerte. Jeg synes spesielt at den måten forelesninger ble kombinert med praktiske øvelser var utrolig bra. Læring får man ikke ved bare å lytte, men i særdeleshet ved å jobbe med caser og diskutere problemstillinger og utfordringer med andre, uttaler hun.

LES MER...

Utdanning gir fornyelse

Hun fremhever viktigheten av ny inspirasjon og fornyelse som noe av det viktigste for henne i relasjon til å utdanne seg videre.

– Når man sitter i en lederjobb og har ansvar for strategien leter man etter ting man kan ta med hjem – elementer man ikke har diskutert med andre tidligere. Jeg har en meget operasjonell lederrolle, og programmet har gitt meg innputt til nye diskusjoner og nye tanker som jeg kan bringe inn i både ledergruppen og styret. Det var veldig bra å få et mentalt og praktisk påfyll og et fornyet syn på tingene, sier Astrid før hun avslutter:

– Og så synes jeg rett og slett at det var stas å være «student» igjen. Det er kjempemotiverende å treffe andre ledere som også er meget motiverte for å dele erfaringer, lære nytt og utvikle seg. Det skaper et fantastisk læringsmiljø hvor alle har respekt for hverandre. Uansett om man sitter med ansvar for en bedrift som omsetter for 70 millioner eller en milliard, har man noen felles utfordringer hvor man kan sparre med hverandre og dra nytte av hverandres erfaringer.

Les hele artikkelen med Astrid her : Frukt og bær har blitt en fruktbar business

Svein Helge Kallevik

CTO, Quorum Software

Svein Helge Kallevik er CTO i Quorum Software, et av verdens aller største programvareselskaper innen olje- og gassindustrien. Selskapet er en sammenslåing av de tre selskapene Tieto, Aucerna og Quorum Software, hvor Svein Helge tidligere har vært ansatt i Tieto. For kort tid siden avsluttet han topplederprogrammet Executive Management Programme på INSEAD i Frankrike.

– Øverste sjef i Tieto Olje & Gass hadde en ambisjon om at alle toppledere skulle gå på INSEAD-programmet – for å gi oss en felles terminologi i forhold til å jobbe med blant annet strategi. På grunn av COVID-19 ble min deltakelse utsatt, og man kan vel si at det var «hell i uhell». Programmet har uten tvil vært enda mer relevant for meg nå hvor vårt selskap har stått midt i dette oppkjøpet, og med de nye oppgavene det betyr for meg, sier han og fortsetter:

LES MER...

– Utdanningsprogrammet har vært lærerikt på alle måter. Jeg har en teknologisk bakgrunn, og det å få bedre innsikt i strategisk arbeid på et så høyt nivå har virkelig utvidet horisonten min innen business og strategisk tenking. Jeg har utviklet meg mye i forhold til forståelse innen dette fagfeltet, og det har vært en stor gevinst og gull verdt i relasjon til den omfattende endringsprosessen vi nettopp nå gjennomgår i Quorum Software.

Professorene er flinke til å fasilitere

Ifølge Kallevik lever professorene på INSEAD i aller høyeste grad opp til forventningene.

– Helt generelt opplevde jeg undervisningen på INSEAD i Frankrike som utrolig bra. Underviserne er særdeles flinke til å fasilitere dialogen i undervisningen. De formidler budskapene godt, og er med på å forme noen diskusjoner på en behagelig måte som gjør at vi deltakere blir engasjert og føler oss inkludert. Undervisningsmaterialet er svært bra, og de fremlagte casene ble via underviserne gjort jordnære og realistiske i forhold til vår jobbhverdag. Blandingen av temaer var også meget bra, og gjorde det mulig å se «den store sammenhengen» og reflektere over læringen.

Han fremhever en rekke key-learnings han kommer hjem med – læringer som har en spesiell betydning i relasjon til jobben hans fremover.

– Jeg har lært mye i forhold til å kople sammen organisasjon, strategi, planer og markedssituasjon, og se hvordan man kan utvikle et marked med partnerskapsavtaler. Det har vært en tankevekker sett fra mitt ståsted. Dernest har det vært utrolig viktig for meg å oppleve hvordan tingene falt på plass, altså å se hvordan det større bildet henger sammen for meg som er teknolog. Avslutningsvis setter jeg stor pris på at vi nå er nærmere ti stykker i vår organisasjon som har gått på dette programmer, og dermed snakker «samme språk» i forhold til forståelse og terminologier innen fagområdet.

Nettverk er verdifullt

Også i et nettverksmessig perspektiv føler CTO-en i Quorum Software at han kommer beriket hjem.

– Det har vært artig å utvide nettverket sitt. Jeg har lært en masse flinke folk å kjenne som sitter i andre posisjoner og jobber innen andre bransjer enn meg selv. Mange av deltakerne er i bedrifter som er midt i den grønne miljøbølgen, og vi hadde mange spennende diskusjoner og fikk et fellesskap som jeg synes er mye verdt. Det har vært fint å være en del av en god gjeng som lærer sammen, og jeg tenker at vi har full anledning til å holde både vennskap og nettverk kjørende i kjølvannet på programmet, avslutter Svein Helge Kallevik.

Victoria Schultz

Kommersiell direktør for NorgesGruppens lojalitetsprogram Trumf

Tidligere deltaker på Executive Management Programme INSEAD,  Victoria Schultz, avslutter 20 år i ledende stillinger i mediebransjen, og skal fremover være kommersiell direktør for NorgesGruppens lojalitetsprogram Trumf. Spesielt to motiver var utslagsgivende for beslutningen om å delta i topplederprogrammet for noen år siden.

– På dette tidspunktet jobbet jeg med en portefølje av selskaper som jeg var styreleder for, og jeg satt i en posisjon hvor jeg skulle vurdere om dette var selskaper vi burde beholde eller avvikle. Jeg hadde derfor behov for å oppdatere kompetansene mine med strategiske verktøy, og hadde blant annet lest om Blue Ocean-strategien som jeg ønsket å se i en større kontekst. Dernest har business-skolen INSEAD alltid fasinert meg, da den rangerer som en av verdens beste business-skoler. Det var utrolig spennende og stimulerende å være i diskusjoner med noen av verdens smarteste hoder innen deres fagfelter, forteller Victoria Schultz og fortsetter:

– I tillegg møtte jeg mange interessante mennesker, både nordmenn og dansker, og jeg fikk et nettverk som jeg fremdeles den dag i dag har stor glede av.

LES MER...

Hadde tatt samme utdanningsvalg i dag

Ifølge Victoria Schulz har hun gjennom alle årene hatt nytte av den verktøykassen hun tok med hjem fra INSEAD i Frankrike.

– Det er særlig to forhold jeg etterfølgende har hatt betydelig nytte av. For det første har jeg hatt glede av læringen om strategier for henholdsvis priskonkurranse, Blue Ocean og disruptive konkurranse. Men også temaet omkring organisasjonspsykologi, hvor vi lærte mye om hvordan man «leser» aktørene i en gitt situasjon – eksempelvis i forhold til språk, stemme og kroppsspråk. Sett i et helikopterperspektiv er jeg blitt mye tryggere på de strategiske valgene jeg har måttet gjøre underveis, og så er jeg blitt flinkere til å identifisere – i et psykologisk perspektiv – hvem som er «med» og «ikke med», og dermed bedre til å skape forankring i organisasjonen. Disse to gevinstene har vært meget verdifulle, og det er elementer jeg fremdeles benytter i dag. Programmet har både vært givende, moro og inspirerende, og det er ikke tvil om at valget hadde vært det samme i dag, avslutter hun.

Hans Thorbjørn Rydningen

VP Interntional Affairs, LHL

Hans Thorbjørn Rydningen er VP Interntional Affairs samt kirurg i LHL, en medlemsbasert, ideell og helhetlig helseorganisasjon som tilbyr både behandling og helsetjenester. Rydningen har nettopp avsluttet topplederprogrammet Executive Management Programme INSEAD.

LES MER...

– Jeg har i forveien en embetseksamen og en lang spesialistutdanning innen medisin, men etter en årrekke som toppleder følte jeg et behov for også å få et faglig påfyll innen ledelsesområdet, og bli kjent med tankesettet innen dette fagfeltet. Jeg kjente til INSEAD fra før, så det var ikke tvil om at det var her jeg ønsket å videreutdanne meg, forklarer Hans Thorbjørn Rydningen.

Rydningen legger vekt på at programmet er en overskuelig og moduloppbygget utdanning, og at man følger den samme gruppen med deltakere gjennom hele forløpet.

– Executive Management Programme INSEAD er svært godt organisert og med meget dyktige lærerkrefter. Hele programmet er meget konket, og man kommer hjem med nye verktøy og metoder som man kan anvende med en gang. Programmet har tilført meg svært mye, og er nok det beste utdanningsprogrammet jeg noen gang har deltatt i – derfor er det også noe jeg anbefaler varmt videre, sier han, og fortsetter:

– Jeg føler at jeg har fått mange gode innputt innen strategi, ledelse, endringsledelse og innovasjon. En annen viktig faktor, og noe jeg også setter stor pris på er de utrolig nære personlige relasjonene og dermed det nye nettverket jeg har fått – det betyr svært mye, og er meget nyttig for meg. Deltakerne kommer med mange ulike bakgrunner og kompetanser, og det er en stor velvillighet til å dele erfaring og kunnskap med hverandre, avslutter Hans Thorbjørn Rydningen.

Attila Kvalsnes

Business Development Manager, Aerospace Industrial Maintenance A/S

«Executive Management Programme er en særdeles eksklusiv utdanning som jeg har fått stort utbytte av. Foreløpig er vi seks personer fra min bedrift som har deltatt på denne utdanningen, og vi er alle kjempefornøyde. Noe av det viktigste jeg tar med meg fra dette programmet er en masse inspirasjon og en rekke gode verktøy som jeg kan bruke innen forretningsutvikling, strategi, gruppedynamikk og psykologi. Det faglige nivået på professorene på programmet er særdeles høyt, og jeg sitter igjen med en helt fantastisk følelse. I tillegg har jeg fått et unikt nettverk med andre ledere som jeg kommer til å ta vare på fremover.»

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD