Dette sier deltakere om Leading Strategic Change INSEAD

Les mer og bli inspirert av tidligere deltakere

Kjetil Bratbergsengen

Leder ATM Banking, Tietoevry

Kjetil Bratbergsengen har siden 2020 vært leder for ATM Banking i Tietoevry hvor han har ansvar for forretningsområdet som leverer tjenester og programvare til minibanker. En av hans store oppgaver fremover er å sørge for minibankvekst i et særdeles utfordrende europeisk marked.

Denne høsten deltok Kjetil Bratbergsengen i Leading Strategic Change som er et internasjonalt topplederprogram med fokus på eksekvering av strategier og transformasjonsprosjekter. Programmet tilbys i samarbeid med den franske business-skolen INSEAD.

– Min leder har selv deltatt på programmet, og det samme gjelder for en rekke ledergruppemedlemmer. Han har et ønske om at vi skal ha denne kompetansen som en felles referanseramme, og så passet det for min del særdeles godt med det arbeidet jeg står midt i med henblikk på å eksekvere på vår ambisiøse strategi, sier Kjetil Bratbergsengen om beveggrunnen for å delta på utdanningsprogrammet, og legger til:

LÆS MERE...

– Jeg hadde en forventning om at jeg skulle komme hjem og være veldig sliten i kroppen og hodet etter fem dager på skolebenken med mye informasjon. Men jeg kom rett og slett helt «energized» hjem. Foreleserne og de øvrige deltakerne, fra mange forskjellige bransjer og fagfelt, var utrolig dyktige, og jeg har fått så mange gode innspill og bra knagger å henge tingene på i forhold til vår videre jobb med strategi og eksekveringen av denne. Helt overordnet var hele opplegget utrolig bra fra a til å – det var både gøy, og har gitt meg mye i faglig henseende.

Viktige refleksjonspunkter
Han fremhever noen refleksjonspunkter som har hatt – og kommer til å ha – spesielt stor betydning.

– På programmet snakket vi mye om bedriftens kultur: hvilken kultur vi har, og hvilken kultur vi ønsker å bygge på sikt. En annen sentral ting handlet om å måle på om vi lykkes med vår strategi. Vi er vant til å måle på om vi lykkes økonomisk, men det er veldig mange delpunkter som kan gi oss en god pekepinn på hvordan det går. Disse to tingene er noen av de viktigste refleksjonene jeg har tatt med tilbake til ledergruppen min, og som vi diskuterer mye, sier han, før han avslutter:

– Jeg tror nok at ledergruppen min har oppdaget at jeg var på utdanning – for dette er noe som fyller mye for meg i positiv henseende, og som jeg prater mye om. Jeg er ikke i tvil om at dette er den beste utdanningen jeg noen gang har vært på – både med henblikk på medstudenter, undervisere og innhold.

Kristin Halvorsen

Managing Director, PROMIS Navigate

Kristin Halvorsen er Managing Director i PROMIS Navigate, et seniorkonsulentmiljø med fokus på teknologirådgivning og digital transformasjon. Hun var selv med å starte selskapet sammen med tre andre gründere for to år siden, og fremtidsmålene til det nye selskapet var en av de viktige årsakene til at hun valgte å delta på Leading Strategic Change INSEAD.

– For det første hadde jeg via nettverket mitt blitt anbefalt INSEAD, og jeg ble fasinert av miksen av akademiske sterke forelesere og caser fra virkeligheten som kjennetegner denne business-skolen. At det ble nettopp Leading Strategic Change, relaterer seg til at jeg leder et miljø som skal vokse, men også at jeg ser at mange av prosjektene mine ute hos kundene handler om transformasjon og strategisk endring.

Innsiktsfylt og spennende
Det konkrete utbyttet hun fikk, omtaler hun som både inspirerende og veldig lærerikt.

– Først og fremst vil jeg si at dette er et av de beste utdanningsprogrammene jeg noen gang har deltatt på. Måten underviserne klarte å flette sammen strategi og kultur – som jo er hovedtemaene – var veldig elegant. Programmet gir både en bredde og en dybde forstått på den måten at man får innsikt i hvordan disse to fagområdene gjensidig påvirker hverandre og skaper en helhet, men samtidig evnet foreleserne å gå i dybden på enkelttemaer. Et av temaene var deep partnering. Til daglig opplever jeg selv hvor viktig det er med relasjoner og nettverk for å skape kraft, fart og flyt for å gjennomføre ting. For meg som jobber mye med teknologi er det viktig å være oppmerksom på de tingene som ikke kan automatiseres – det handler om mennesker, og hvordan vi kan klare å skape noe fantastisk sammen. Det synes jeg virkelig var spennende og innsiktsfullt, og jeg vil bruke kunnskapen og verktøyene både i rollen som leder og konsulent, sier Kristin Halvorsen og tilføyer:

LÆS MERE...

– Og så var professorene rett og slett fantastiske. De er helt åpenbart kunnskapsrike innen fagområdene sine, og så er de eminente formidlere. For meg, som selv underviser, var det en ekstra bonus og svært inspirerende å oppleve. Jeg fikk mange tips jeg kan ta med meg hjem, og jeg lærte også en del nytt om meg selv.

Sjakk og strategi
Programmet har også gitt Kristin Halvorsen en del refleksjoner etterfølgende. Hun spiller nemlig selv sjakk, og det har avstedkommet en rekke sammenlikninger mellom spillet og den virkelige verden.

– Som sjakkspiller har jeg god trening i strategi, noe som gjør at jeg er i stand til å skaffe meg et overblikk, se det store bildet, vurdere alternativer gjennom å tenke flere steg fremover – og å lage en plan. Og for å ta denne analogien over til strategiarbeidet, så har jeg lært noen nye åpninger, og lært å kjenne igjen mønstre som kan hjelpe meg med å ta bedre beslutninger – både for min egen bedrift, men også med henblikk på å gi bedre råd til kundene mine. Men til forskjell fra sjakkbrikkene, hvor brikkene har forhåndsbestemte egenskaper, så er vi mennesker mer «elastiske» – vi kan inspireres, motiveres og utvikle nye ferdigheter. Her synes jeg at utdanningsprogrammet gav meg mye. Hvordan jeg som leder kan se på andres og egne følelser som en ressurs, og motivere til for eksempel nysgjerrighet. Denne menneskelige dimensjonen har altså i aller høyeste grad vært viktig.

Men også de menneskelige aspektene i forhold til å treffe andre likesinnede deltakere med jevnbyrdige interesser og kompetanser har vært givende, påpeker hun.

– Jeg opplevde en høy grad av åpenhet og delingskultur på programmet, en gruppe ledere som bydde på seg selv og delte sine erfaringer. Jeg har fått tilgang på et spennende og kunnskapsrikt nettverk som jeg kan bruke til erfaringsutveksling og sparring i fremtiden, avslutter Kristin Halvorsen.

Mario Blazevic

VP, TietoEvry Banking

Høsten 2019 deltok Mario Blazevic som er VP i TietoEvry Banking i Leading Strategic Change INSEAD. Motivet for å gjøre det, var et ønske om å få et faglig påfyll knyttet til endringsledelse samt et rammeverk og metoder til å jobbe strukturert med endringsledelse og implementering av strategier. Han stod nemlig på daværende tidspunkt overfor en betydelig endring relatert til sammenslåingen av de to IT-selskapene, Tieto og Evry.

– Timingen med henblikk på å delta på dette strategieksekverings- og transformasjonsprogrammet var virkelig bra. Det er en omfattende jobb å slå sammen to kulturer til å bli til en, felles kultur. Det har tatt halvannet år, og vi har nå startet et nytt kapittel med TietoEvry hvor vi ser lyst på fremtiden med mange spennende endringer på vei. Det grunnlaget jeg fikk på Leading Stratgic Change har i aller høyeste grad rustet meg til å håndtere endringsarbeidet, og så har programmet i tillegg vært svært viktig i forhold til strategiarbeidet videre for det nye selskapet, uttaler Mario Blazevic, og tilføyer:

– Strategieksekveringsprogrammet har ikke minst fokus på de myke og menneskelige sidene av strategiimplementeringer, og det å håndtere forskjellige situasjoner knyttet til mennesker og kultur. Det å bruke en uke på INSEAD sammen med andre ledere som står i liknende situasjoner, og som man kan diskutere disse tingene med, har virkelig vært relevant i forhold til de endringene vi har gjennomgått i Tieto Evry.

LES MER...

Pandemi og geopolitikk
Men en ting er selvsagt en planlagte strategiendringer, en annen ting er de mer uventede endringene man ikke selv er herre over.

– Da korona-pandemien traff, krevde det at vi endret oss på en ny måte. Det var en endring som kom uventet og krevde omstilling, og også her har jeg hatt stor nytte av læringen fra utdanningsprogrammet med henblikk på bygge kultur og håndtere pandemien. I løpet av denne periode har TietoEvry i tillegg vært i en vekstfase hvor vi har ansatt folk, og det var selvsagt også en utfordring da vi plutselig hadde mange nyansatte som vi aldri hadde truffet rent fysisk. Å jobbe aktivt med kulturen gjennom denne perioden har vært svært viktig, uttaler han.

For en kort periode trodde mange av oss kanskje at vi nå kunne se frem til en periode med litt mer ro på, men så traff krigen i Ukraina.

– Den geopolitiske situasjonen i Europa er igjen en annen type endring som kommer vår vei. Det krever strategisk endring, kartlegging og en implementeringsplan. Dette er endringer som kommer brått – hvor det er helt nødvendig å være i stand til å agere med en gang, og hvor man har behov for et godt grunnlag til å analysere situasjonen raskt. Man har ikke den samme tiden og muligheten for å strukturere som i en planlagt strategiimplementering, men mekanismene er de samme – og også i denne sammenhengen har programmet bidratt meget positivt, sier Blazevic.

Vi er ikke roboter
Leading Strategic Change er et utdanningsforløp over fem dager på INSEAD i Frankrike. Programmet tar for seg både de «harde» og de «myke» perspektivene ved transformasjons- og endringsprosesser, og en viktig del av undervisningen er sentrert rundt caser som presenteres og diskuteres på utdanningen.

– Programmet bøy på mange spennende caser som blant annet tok for seg hvilke mekanismer som skal til for å bygge en kultur. Casene var relevante og interessante – også selv om det selvsagt hele tiden skjer nye ting. For noen mekanismer for å bygge kultur endrer seg ikke. For meg var innsikten i de myke faktorene det viktigste jeg har tatt med meg hjem – de faktabaserte tingene kan man enklere lese seg opp på selv. Det er viktig å vite at det ikke finnes ett fasitsvar, og at vi ikke er roboter. De myke verdiene er helt klart undervurdert og skal tas veldig seriøst når man snakker transformasjon og endring, avslutter Mario Blazevic.

Jørgen Midtlyng

Internrevisjonssjef, Helse Midt-Norge RHF

Jørgen Midtlyng er internrevisjonssjef i Helse Midt-Norge, og har nettopp gjennomført strategieksekveringsprogrammet Leading Strategic Change INSEAD. Jørgen har som ansvar å bistå styrene i Helse Midt-Norge med tilsynsansvaret og gi anbefalinger som kan hjelpe helseforetakene i regionen med en kvalitetsmessig gjennomføring av oppgavene.

– Befolkningens behov for helsetjenester i årene fremover er betydelig større enn samfunnets evne til å finansiere behovet, og vi har strategier for å håndtere dette. Men det vi i siste ende blir målt på er evnen til å gjennomføre strategiene, og derfor valgte jeg å innhente ledende kunnskap om hvordan man best mulig takler denne strategigjennomføringen i Helse Midt-Norge, uttaler Jørgen Midtlyng og fortsetter:

– Utbyttet av Leading Strategic Change er kjempegodt allerede, og det blir stadig bedre etter hvert som jeg får anvendt metodene i praksis. Jeg er fornøyd med at forventningene til deltakernes forberedelser var høye, at forberedelsene ble brukt til gode refleksjoner gjennom utdanningen og at alle leksjonene tok oss godt videre i ulike sider av utfordringene med å gjennomføre strategier. Jeg har i aller høyeste grad fått mye godt stoff med meg hjem som jeg kan reflektere over og fordype meg videre i.

LES MER...

Ifølge Midtlyng er den viktigste læringen relatert til en økt bevissthet omkring hovedelementene i strategisk endring, selve endringsprosessen og den interne avhengigheten mellom trinn i prosessen samt en økt forståelse for de barrierene som ofte står i veien for strategiske endringsprosesser.

– Jeg har allerede tatt de nye ferdighetene i bruk. Det fleste revisjonene vi jobber med inneholder analyse av prosjekter eller tiltak som er ledd i en strategisk endringsprosess. Det betyr alt i alt at vi nå kan gi styrene og lederne i våre virksomheter anbefalinger som er bedre faglig forankret og mer effektive i forhold til gjennomføring. Avslutningsvis vil jeg også påpeke at jeg har fått utvidet nettverket mitt innen blant annet digital transformasjon – og det er absolutt noe som har stor betydning for min fremadrettede funksjon i spesialhelsetjenesten.

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Leading Strategic Change INSEAD