Dette sier deltakere om Leading Strategic Change INSEAD

Les mer og bli inspirert av tidligere deltakere

Mario Blazevic

VP, TietoEvry Banking

Høsten 2019 deltok Mario Blazevic som er VP i TietoEvry Banking i Leading Strategic Change INSEAD. Motivet for å gjøre det, var et ønske om å få et faglig påfyll knyttet til endringsledelse samt et rammeverk og metoder til å jobbe strukturert med endringsledelse og implementering av strategier. Han stod nemlig på daværende tidspunkt overfor en betydelig endring relatert til sammenslåingen av de to IT-selskapene, Tieto og Evry.

– Timingen med henblikk på å delta på dette strategieksekverings- og transformasjonsprogrammet var virkelig bra. Det er en omfattende jobb å slå sammen to kulturer til å bli til en, felles kultur. Det har tatt halvannet år, og vi har nå startet et nytt kapittel med TietoEvry hvor vi ser lyst på fremtiden med mange spennende endringer på vei. Det grunnlaget jeg fikk på Leading Stratgic Change har i aller høyeste grad rustet meg til å håndtere endringsarbeidet, og så har programmet i tillegg vært svært viktig i forhold til strategiarbeidet videre for det nye selskapet, uttaler Mario Blazevic, og tilføyer:

– Strategieksekveringsprogrammet har ikke minst fokus på de myke og menneskelige sidene av strategiimplementeringer, og det å håndtere forskjellige situasjoner knyttet til mennesker og kultur. Det å bruke en uke på INSEAD sammen med andre ledere som står i liknende situasjoner, og som man kan diskutere disse tingene med, har virkelig vært relevant i forhold til de endringene vi har gjennomgått i Tieto Evry.

LES MER...

Pandemi og geopolitikk
Men en ting er selvsagt en planlagte strategiendringer, en annen ting er de mer uventede endringene man ikke selv er herre over.

– Da korona-pandemien traff, krevde det at vi endret oss på en ny måte. Det var en endring som kom uventet og krevde omstilling, og også her har jeg hatt stor nytte av læringen fra utdanningsprogrammet med henblikk på bygge kultur og håndtere pandemien. I løpet av denne periode har TietoEvry i tillegg vært i en vekstfase hvor vi har ansatt folk, og det var selvsagt også en utfordring da vi plutselig hadde mange nyansatte som vi aldri hadde truffet rent fysisk. Å jobbe aktivt med kulturen gjennom denne perioden har vært svært viktig, uttaler han.

For en kort periode trodde mange av oss kanskje at vi nå kunne se frem til en periode med litt mer ro på, men så traff krigen i Ukraina.

– Den geopolitiske situasjonen i Europa er igjen en annen type endring som kommer vår vei. Det krever strategisk endring, kartlegging og en implementeringsplan. Dette er endringer som kommer brått – hvor det er helt nødvendig å være i stand til å agere med en gang, og hvor man har behov for et godt grunnlag til å analysere situasjonen raskt. Man har ikke den samme tiden og muligheten for å strukturere som i en planlagt strategiimplementering, men mekanismene er de samme – og også i denne sammenhengen har programmet bidratt meget positivt, sier Blazevic.

Vi er ikke roboter
Leading Strategic Change er et utdanningsforløp over fem dager på INSEAD i Frankrike. Programmet tar for seg både de «harde» og de «myke» perspektivene ved transformasjons- og endringsprosesser, og en viktig del av undervisningen er sentrert rundt caser som presenteres og diskuteres på utdanningen.

– Programmet bøy på mange spennende caser som blant annet tok for seg hvilke mekanismer som skal til for å bygge en kultur. Casene var relevante og interessante – også selv om det selvsagt hele tiden skjer nye ting. For noen mekanismer for å bygge kultur endrer seg ikke. For meg var innsikten i de myke faktorene det viktigste jeg har tatt med meg hjem – de faktabaserte tingene kan man enklere lese seg opp på selv. Det er viktig å vite at det ikke finnes ett fasitsvar, og at vi ikke er roboter. De myke verdiene er helt klart undervurdert og skal tas veldig seriøst når man snakker transformasjon og endring, avslutter Mario Blazevic.

Jørgen Midtlyng

Internrevisjonssjef, Helse Midt-Norge RHF

Jørgen Midtlyng er internrevisjonssjef i Helse Midt-Norge, og har nettopp gjennomført strategieksekveringsprogrammet Leading Strategic Change INSEAD. Jørgen har som ansvar å bistå styrene i Helse Midt-Norge med tilsynsansvaret og gi anbefalinger som kan hjelpe helseforetakene i regionen med en kvalitetsmessig gjennomføring av oppgavene.

– Befolkningens behov for helsetjenester i årene fremover er betydelig større enn samfunnets evne til å finansiere behovet, og vi har strategier for å håndtere dette. Men det vi i siste ende blir målt på er evnen til å gjennomføre strategiene, og derfor valgte jeg å innhente ledende kunnskap om hvordan man best mulig takler denne strategigjennomføringen i Helse Midt-Norge, uttaler Jørgen Midtlyng og fortsetter:

– Utbyttet av Leading Strategic Change er kjempegodt allerede, og det blir stadig bedre etter hvert som jeg får anvendt metodene i praksis. Jeg er fornøyd med at forventningene til deltakernes forberedelser var høye, at forberedelsene ble brukt til gode refleksjoner gjennom utdanningen og at alle leksjonene tok oss godt videre i ulike sider av utfordringene med å gjennomføre strategier. Jeg har i aller høyeste grad fått mye godt stoff med meg hjem som jeg kan reflektere over og fordype meg videre i.

LES MER...

Ifølge Midtlyng er den viktigste læringen relatert til en økt bevissthet omkring hovedelementene i strategisk endring, selve endringsprosessen og den interne avhengigheten mellom trinn i prosessen samt en økt forståelse for de barrierene som ofte står i veien for strategiske endringsprosesser.

– Jeg har allerede tatt de nye ferdighetene i bruk. Det fleste revisjonene vi jobber med inneholder analyse av prosjekter eller tiltak som er ledd i en strategisk endringsprosess. Det betyr alt i alt at vi nå kan gi styrene og lederne i våre virksomheter anbefalinger som er bedre faglig forankret og mer effektive i forhold til gjennomføring. Avslutningsvis vil jeg også påpeke at jeg har fått utvidet nettverket mitt innen blant annet digital transformasjon – og det er absolutt noe som har stor betydning for min fremadrettede funksjon i spesialhelsetjenesten.

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Leading Strategic Change INSEAD