Med utdanningsprogrammet får du den nødvendige kompetansen om styrearbeid i nordisk regi

Styreutdanning i samarbeid med INSEAD

Pål Wibe

Profesjonelt styremedlem, rådgiver og investor

Pål Wibe er tidligere direktør i selskaper som Travel Retail Norway, Nille, Europris og XXL, og har besluttet at det fremover er karrieren som profesjonelt styremedlem, rådgiver og investor som skal være veien videre. I dag har han styreroller i blant annet Europris, Holdbart, Forte Digital, Oivi, Teknikmagasinet, Insp og Squeeze.

– Den røde tråden er at jeg trigges av bedrifter hvor det er de store endringsreisene som står sentralt. Hvor det handler om å ta tak i noen konsepter og flytte dem. Det har vært ledesnoren for meg. Og gitt det nye fokuset på styrearbeid, er det også en målsetning for meg at jeg går inn på eiersiden i de styrene jeg er en del av. Jeg liker det at man har sammenfallende incentiver med eierne av selskapene.

LES MER...

Imponert over underviserne og professorene
Den nye vrien på karrierereisen foranlediget at Pål Wibe våren 2023 valgte å delta på styreprogrammet Executive Board Programme INSEAD.

– Det er flere årsaker til at jeg valgte å delta i styreprogrammet som Scandinavian Executive Institute tilbyr i samarbeid med INSEAD. For det første er jeg sterk tilhenger av kontinuerlig utvikling og læring – man blir aldri ferdigutlært som styremedlem eller rådgiver, og man bør hele tiden være åpen for å fylle på. Det er viktig å ta ansvar for egen videreutdanning, og sørge for at det er anerkjente utdanningsinstitusjoner man jobber med. For det andre var programinnholdet særdeles relevant i relasjon til den nye rollen min hvor jeg ønsket å få frisket opp og fylt på med ny kompetanse, trender og erfaringer innen styrearbeid – og ikke minst å få med det internasjonale perspektivet som programmet også byr på, uttaler han.
Executive Board Programme består av to moduler hvor det første foregår over to dager i Norge, og det andre over fire dager på INSEAD.

– Utbyttet var stort, og jeg ble spesielt imponert over de underviserne og professorene jeg møtte på utdanningen. Dette er folk som er utrolig dyktige innen fagområdene sine, og har mye erfaring. Men halve verdien ligger også i å treffe andre spennende deltakere som jobber med styrearbeid. Å få innblikk i deres ulike bakgrunner, erfaringer og perspektiver er veldig nyttig. I et nettverksperspektiv har dette også bidratt positivt, og vi har allerede planlagt å treffes igjen, sier Pål Wibe før han avslutter:

– Det viktigste jeg kommer hjem med er ny kunnskap om hva som er beste praksis innen internasjonalt styrearbeid. Og så vil jeg fremheve bolkene omkring digitalisering og bærekraftig utvikling som særdeles nyttige og anvendelige når det gjelder om å gå fra ord til handling. Alt i alt har jeg via de øvrige deltakerne og underviserne fått mye inspirasjon, gode tanker og tips med hjem til hvordan jeg kan drive et enda bedre styrearbeid.

Jan Frich

Områdedirektør i Folkehelseinstituttet 

Jan Frich er utdannet lege, spesialist i nevrologi, har to mastergrader og en spennende arbeidserfaring som både professor på Universitetet i Oslo, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst og nå områdedirektør i Folkehelseinstituttet. I august 2023 starter han som administrerende direktør ved Diakonhjemmet sykehus.

Jan Frich har ledet og vært deltaker i en rekke styringsgrupper, men han har også fått erfaring med «vanlig» styrearbeid. Da han var i Helse Sør-Øst var han blant annet styremedlem i Luftambulansetjenesten HF, og han har vært styremedlem i Inven2 som forvalter det kommersielle potensialet til oppfinnelser og arbeidsresultater fra Universitet i Oslo, Oslo universitetssykehus og andre sykehus.

– Gjennom styreverv og arbeid med større prosjekter har jeg fått erfaring. Jeg kjente et behov for mer kunnskap og forståelse for styrearbeid generelt, og dette var grunnen til at jeg deltok i styreprogrammet Executive Board Programme INSEAD våren 2022. Samtidig var det viktig for meg med en arena hvor jeg kunne reflektere over erfaringer sammen med andre. Det har vært givende og inspirerende å kvalifisere meg enda mer innen styrearbeid, uttaler Frich.

LES MER...

Han fremhever utdanningsprogrammets oppbygging med to moduler – en i Norge, og en på INSEAD i Frankrike – som en god kombinasjon.

– Det jeg likte spesielt godt var oppdelingen og innholdet i de i to modulene. Modul 1 ga innsikt i den norske konteksten med utgangspunkt i norsk jus og krav til styrearbeid. Det er trygt å vite at du har fått en god gjennomgang av dyktige og engasjerte advokater og revisorer som er tett på praksis, og som byr på relevante eksempler fra egen praksis. Modul 2 på INSEAD ga et akademisk og internasjonalt perspektiv med svært dyktige professorer. Scandinavian Executive Institute følger tett opp, og jeg har bare gode erfaringer med hjem fra programmet, fremhever han.

Styrene ivaretar viktige samfunnsoppgaver

Jan Frich trekker frem tre viktige læringspunkter fra utdanningsprogrammet.

– Jeg synes vi fikk en god gjennomgang av ulike roller og samspillet mellom styret, styreleder og daglig leder. Styreleder skal lede styret, og kan være en støttespiller og samtalepartner for daglig leder, men det er daglig leder som har ansvar for ledelse av administrasjonen og den daglige driften av virksomheten. Disse relasjonene må fungere, slik at dynamikken mellom daglig leder og styret blir konstruktiv. For det andre gikk vi igjennom betydningen av mangfold i styret. Når styret fungerer og medlemmer med ulik bakgrunn og kompetanse bidrar, blir beslutningene bedre. Dette vet vi jo egentlig, men på INSEAD ble dette tydelig demonstrert med utgangspunkt i data fra egne gruppeoppgaver. For det tredje tror jeg vi alle erkjente hvor viktig det er at styremedlemmer har en grunnleggende økonomisk forståelse, og er i stand til å vurdere de økonomiske sidene ved virksomheten og økonomiske konsekvenser av beslutninger i styret, sier Jan Frich før han avslutter:

– Alt i alt har programmet gitt meg kunnskap og verktøy til å bli et enda bedre styremedlem, og på sikt en bedre styreleder hvis jeg skulle få muligheten til det. Jeg har fått økt respekt for styrearbeid. For å sette det litt på spissen: Noen tenker kanskje at et styre er en «rundingsbøye» for administrerende direktør og administrasjonen, et sted man må innom for å få forankret beslutninger. Dette er selvsagt helt feil. Styret er et strategisk viktig organ som skal stake ut kurs, være en kritisk støttespiller for daglig leder og ivareta andre viktige oppgaver på vegne av eierne og samfunnet.

Jane Aamodt Haugland

Administrerende direktør, MeyerHaugen AS

Jane Aamodt Haugland er utdannet Cand. Polit i psykologi på Universitetet i Oslo, og har tidligere hatt en rekke forskjellige lederroller i konsulentbyrået Right Management. Etterfølgende har hun vært HR-direktør i Norges Bank, vært direktør for konsern- og fellesfunksjoner og senere hen leder for Norges Banks administrasjon hvor hun også var med i ledergruppen og rapporterte direkte til sentralbanksjefen. For kort tid siden er hun startet som administrerende direktør i rekrutteringsselskapet MeyerHaugen AS. I tillegg har hun og har hatt en rekke styreroller, og ikke minst: jobbet mye opp mot styrer.

Interessen for styrearbeid skjøt imidlertid for alvor fart da hun i forbindelse med sin jobb i Norges Bank deltok på styreprogrammet Executive Board Programme som består av to moduler – en som forgår i Norge, og en som foregår på INSEAD i Frankrike.

LES MER...

– Mitt ønske for programmet var tosidig: Jeg ønsket både å lære mer om styrets ansvar og roller, men også om hvordan jeg fra min posisjon aktivt kunne bidra til å optimalisere samspillet med styret.

– Executive Board Programme var en positiv opplevelse, og personlig et av de mest lærerike programmene jeg har deltatt på. Kombinasjonen av dyktige professorer, forskning, relevante caser, samt et godt læringsmiljø som gav grobunn for lærerike diskusjoner var særdeles bra. Jeg bruker læringsutbyttet fra utdanningen den dagen i dag, og programmet har jeg anbefalt til både kolleger og bekjente.

For Jane Aamodt Haugland handler videreutdanning om kontinuerlig å fornye egen kompetanse.

– Å unne seg en utdanning er som å ta seg noen dagers tenkepause. Å hoppe ut av en hektisk hverdag gir rom for å se seg selv utenfra. Det kan gi nye og nyttige perspektiver, og ikke minst er det å lære av andre og la seg inspirere til å jobbe videre med egen rolleforståelse og oppgaveløsning viktig, sier hun, før hun avslutter:

– Det jeg likte godt med programmet var hvor raskt man fikk overblikk over de øvrige deltakerne og deres bakgrunn. Det var viktig for læringsatmosfæren og den psykologiske tryggheten. Programmet ga et godt teoretisk innblikk i styrets roller og ansvar, men for meg var det nesten like viktig å reflektere over betydning av styreleders atferd og møteledelse, og betydningen av god dynamikk i styret. Jeg følte jeg satt igjen med en praktisk «kjørebok» etter utdanningen.

Silje Arnesen

Senior Vice President, Nets/Nexi Group

Silje Arnesen, SVP i Nets/Nexi Group og innehaver av en lang rekke styreverv, har for kort tid siden avsluttet styreprogrammet Executive Board Programme INSEAD. Silje har i mer enn 20 år jobbet med digitale tjenester, først i medieindustrien og etterfølgende i en rekke teknologiselskaper.

– Fremover er det min ambisjon å satse enda mer på styrearbeid og non-executive roller i kraft av min teknologikompetanse og M&A-erfaring, og det kan gjerne være innen Fintech eller andre vekstselskapet. Jeg ønsker fremdeles å sitte i en topplederrolle, men på sikt vil jeg gjerne over i en mer profesjonell styrerolle, og det var også årsaken til at jeg valgte å delta i styreprogrammet. Jeg ønsket formell kompetanse i forhold til mitt ansvar i styrelederrollene mine, og så ønsket jeg mer kunnskap om ulikheter i relasjon til lovgivning da jeg har verv i flere land. Avslutningsvis var det også viktig for meg å få et kompetent nettverk som jeg kan sparre med fremadrettet, uttaler hun.

Silje Arnesen fremhever at hun kommer hjem med ny inspirasjon og kompetanse som vil være svært anvendelig i relasjon til å vareta styrerollene sine enda bedre i fremtiden.

LES MER...

– Utbyttet var veldig godt, og den juridiske delen var en fin påminnelse om viktige emner. Nivået på INSEAD i Frankrike var høyt og krevende hvilket var veldig bra, og underviserne meget dyktige og inspirerende. Det fungerte veldig godt med case- og gruppearbeidet, og så var jeg meget positivt overrasket over hvor lærerik styresimuleringen var. Simuleringen gjorde det veldig tydelig hvor viktig det er å være bevisst dynamikken i styregruppen, og hvor essensielt det er å benytte hver enkelt persons spisskompetanse for å finne frem til den beste beslutningen. Programmet var dermed en god påminnelse om hvor viktig det er å ha diversitet i styret – ikke minst i relasjon til å kunne bidra med forskjellig kompetanse.

Kontinuerlig læring og utvikling
Silje fremhever en rekke viktige læringer som hun mener vil bidra positivt i forhold til de styrejobbene hun er involvert i.

– Jeg er helt klart blitt mer bevisst på å «aktivere» styremedlemmene til å bidra aktivt i beslutningsprosessene. Og så vil jeg også benytte meg mer av å lage en styreevaluering, og gi tilbakemeldinger med jevne mellomrom med henblikk på å sørge for at styrets medlemmer får anledning til å bidra best mulig basert på deres kompetanse og bakgrunn. Overordnet sett er konstant læring og utvikling et viktig perspektiv for meg. Å arbeide med transformasjon handler om skjæringspunktet mellom å avvikle og utvikle, og er en kontinuerlig bevegelse mot noe som er ukjent, og i den sammenhengen er det utrolig bra å få et faglig påfyll. Avslutningsvis har jeg fått et styrenettverk hvor jeg føler at jeg kan kontakte alle de øvrige deltakerne dersom jeg står overfor krevende spørsmål eller dilemmaer og trenger noen å sparre med, avslutter hun.

Jan Grønbech

Tidligere norsk Google-sjef

Jan Grønbech, blant annet tidligere norsk Google-sjef gjennom 15 år, har for kort tid siden deltatt på styreprogrammet Executive Board Programme INSEAD. I dag jobber han i en legal tech-startup som heter dCompany, og har i tillegg en særdeles bred styreerfaring. Han har tidligere blant annet vært styreleder i American Chamber of Commerce, styremedlem i Komplett Group og i Sentralstyret i Hovedorganisasjonen VIRKE. I dag han styreleder i solselskapet Switchr AS, styremedlem i Skiforeningen, Senter for Mangfoldsledelse SEEMA AS og Favrit AS, og innehar i tillegg en rekke roller i flere advisory boards.

Med denne omfattende styreerfaringen, hva var da beveggrunnen for å delta i styreprogrammet Executive Board Programme INSEAD?

– For det første ser jeg for meg å gå inn i flere styrer fremover, primært som styreleder. Og i den sammenhengen søkte jeg etter den beste styreutdanningen på markedet, og valget endte med Executive Board Programme på INSEAD. Jeg har flere venner og forretningsforbindelser som har deltatt på programmet, og som har anbefalt det på det varmeste. Avslutningsvis mener jeg at det er et generelt problem at det er for dårlig kompetanse i de norske styrerommene, og for meg var det viktig å finne et sted med tilstrekkelig faglig tyngde. Jeg følte dermed at en av verdens beste business-skoler var et godt sted å starte, forklarer Jan Grønbech som også har ambisjoner om å delta på Advanced Board Programme INSEAD engang i fremtiden.

Ifølge Jan Grønbech har styreprogrammet gitt ham en omfattende og viktig innsikt i mange aspekter innen styrearbeid.

– Jeg hadde et enormt utbytte av programmet. For det første på den norske delen hvor vi fikk et dypdykk i aksjeloven fra de aller skarpeste advokatene fra Wikborg Rein. Første modul la veldig godt opp til andre modul på INSEAD hvor jeg ble veldig imponert over de professorene vi møtte der. INSEAD hadde samlet det beste de har å by på, og dette er i tillegg forskere som selv har lang praktisk erfaring fra store styrer over hele verden. Av alle utdanningsprogrammer og kurs jeg har deltatt på, så ligger dette helt i toppen av hva jeg tidligere har opplevd, og det har tilfredsstilt alle forventningene mine, uttaler han.

LES MER...

Stor forskjell på CEO- og styrelederrollen

Jan Grønbech fremhever en rekke viktige key-learnings som han tillegger stor betydning i relasjon til hans fremtidige styrearbeid.

– Det er utrolig mange verdifulle erfaringer jeg kommer hjem med, men det viktigste for meg fra første modul var innsikten i aksjeloven og kunnskap om det enorme ansvaret som et styreverv utgjør. Det er virkelig viktig at man bruker tid på grundig due diligence på selskapet, og ikke minst på ledelsen, før man sier ja til et styreverv. På INSEAD-delen var gjennomgangen av hvordan man dissekerer balansen utrolig nyttig. Vi har en tendens til å overfokusere på regnskapet og ignorere balansen, og dette fikk vi en god innføring i, sier han og legger til:

– Dernest var læringen omkring styrets mangfold av stor betydning. Styrer med mangfold og forskjellige kompetanser vil ta bedre beslutninger, og forhåpentligvis bidra til at selskapet tjener mer penger. Aller viktigst var imidlertid læringen om at et styre ikke skal være operativt, men delegere det operasjonelle til administrasjonen og innta en mer reflekterende posisjon overfor ledelsen. Det er min oppfattelse at dette er en feil som veldig mange norske styrer begår, og derfor bør ikke en CEO gå inn i styret når hun slutter.

De nye kompetansene har den tidligere Google-sjefen ambisjoner om å ta med direkte inn i styrerommene sine.

– Kunnskapen vil jeg bruke til å planlegge agendaen for styremøtene ett år i forveien. Jeg er også opptatt av å være en mer lyttende styreleder, og vil sørge for at alle kommer til orde. I tillegg vil jeg ha fokus på at styret blir det tilretteleggende organet som ikke detaljstyrer administrasjonen i den daglige driften.

Nyttig nettverk

Også i et nettverksperspektiv føler han at programmet har bidratt positivt.

– Vi var 38 deltakere hvor de fleste var fra Norge, og alle er folk jeg ønsker å opprettholde kontakten med. Det er mange mennesker med en enorm kompetanse innen områder som jeg ikke selv har mest erfaring med, og det vil jeg dra nytte av. På samme måte som jeg kanskje kan bidra med min digitale kompetanse, og at det kan komme de andre til gode. Jeg angrer ikke et sekund på at jeg har deltatt på programmet – dette er noe av de beste du får tak i, avslutter Jan Grønbech.

Hilde Herud

Styremedlem i AF Gruppen

Hilde Herud er utdannet innen markedsføring, ledelse og sosiologi fra BI og Universitetet i Oslo, og har mer enn 20 års ledererfaring som linje- og toppleder, først i forlags- og reklamebyråbransjen, og etterfølgende i byggebransjen. Senest har hun vært henholdsvis kommersiell og administrerende direktør i Norgips, og for kort tid siden ble hun styremedlem i børsnoterte AF Gruppen.

– Styrearbeidet spiller etter hvert en større rolle i min karriere. Jeg sitter både som eier og styremedlem i et investeringsselskap, og har samtidig hatt en styreposisjon i NHO Byggevareindustrien. Nå er jeg nylig utnevnt til en styreposisjon i AF Gruppen, forteller Hilde Herud og tilføyer:

– Den seneste utnevnelsen har medført at jeg ønsket å bygge på med formell kompetanse innen styrearbeid i form av styreutdanningen Executive Board Programme INSEAD. Det var ikke et absolutt krav i forhold til den nye styrerollen, men et ønske jeg selv hadde med henblikk på å være helt skarp på mitt ansvar, min rolle og min myndighet som styremedlem i et børsnotert selskap. Man blir ansvarlig for å forvalte store verdier for aksjonærene i et børsnotert selskap, og det var viktig for meg å ha styr på de formelle og

LES MER...

PImponert av professorene

Hilde Herud karakteriserer styreprogrammet som meget godt sammensatt, både elementene fra den første modulen i Norge samt andre modul på INSEAD i Frankrike.

– Professorene på INSEAD var virkelig imponerende. De leverte særdeles høy faglig kvalitet, var energiske og meget pedagogiske. Jeg var kjempeimponert over både deres faglige evner, og deres evne til å kommunisere. Det å reise til en utenlandsk business-skole, å være 100 prosent til stede og helt dedikert og fokusert er virkelig en læring jeg tar med meg videre. Men ikke bare oppholdet på INSEAD var givende, også de rent juridiske kompetansene vi fikk med oss fra Wikborg Rein på modul 1 i Norge var et svært solid og viktig faglig bidrag, fremhever hun.

Hun føler i aller høyeste grad at hun kommer hjem med ny læring og ny kunnskap som er direkte anvendelig i forhold til styrearbeidet hun er involvert i.

– Jeg opplevde innholdet i programmet som meget relevant og praktisk orientert i forhold til oppdraget som styremedlem. Ikke minst gjennomgangen av aksjeloven og styrets ansvar var nyttig, og her har jeg blant annet fått en mye større forståelse for hvor skillelinjen går mellom ansvaret til henholdsvis daglig leder og styret i en bedrift eller organisasjon.

Konkrete læringer og aha-opplevelser

I tillegg fremhever hun tre konkrete læringer som værende av særlig stor betydning.

– En av de meget nyttige og interessante sesjonene var i relasjon til finansielle forhold og verdifastsettelse. Spesielt kalkulasjonsmodellene og de praktiske eksemplene var nyttige. For meg gjør det det mye enklere å være med på finansielle diskusjoner fremover. Dernest satte jeg stor pris på de konkrete metodikkene vi ble presentert for med henblikk på å fasilitere styremøter på en effektiv måte – hvor man sørger for å involvere alle og gjøre nytte av alle tilgjengelige kompetanser. Avslutningsvis var det en stor aha-opplevelse å se bevisene på at en samlet gruppe ALLTID vil ta bedre beslutninger enn enkeltindivider. Selv de aller dyktigste menneskene blir bedre av å samarbeide med andre. Noe som bekrefter egen erfaring, og som motiverer til ytterligere samhandling i fremtidig arbeid, uttaler hun og legger til:

– Alt i alt vil disse nye kompetansene være med på å gjøre meg og styrekollegene mine mer oppmerksomme på hvor viktig det er å sørge for at alle deltar i diskusjoner, og dermed sikre et godt samspill. For egen del har jeg i tillegg fått en nyttig verktøykasse som jeg kan utnytte med henblikk på konstruktive dialoger. Styrearbeidet mitt vil definitivt bli bedre og annerledes etter å ha deltatt på dette programmet.

Men også relatert til å få etablert et nytt nettverk har Executive Board Programme bidratt positivt, og her fremhever hun spesielt sammensetningen av gruppen som deltok på utdanningen.

– Det at vi kommer fra forskjellige bransjer og med forskjellige bakgrunner var virkelig bra. Å få et nettverk av andre ledere som man ikke treffer i sitt daglige arbeid, men likevel har felles problemstillinger med. Både i faglig og sosial sammenheng var dette veldig hyggelig, og forhåpentligvis vil vi holde kontakten i fremtiden, avslutter Hilde Herud.

Steinar Simonsen

CIO, Eika Gruppen

Steinar Simonsen er CIO i Eika Gruppen, finanskonsernet i Norges største allianse av lokalbanker, med over 50 banker som samarbeider. Han er opprinnelig utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har etterfølgende jobbet i konsulentbransjen, blant annet som partner i Ernst & Young og som daglig leder for Capgemini Consulting i Norge. De sist ni årene har han vært konserndirektør i Eika gruppen med ansvar for operations og IT.

Steinar Simonsen har i tillegg en rekke styreverv, blant annet som styremedlem i Eika Forsikring og Eika Kapitalforvaltning, samt som styreleder i Forsvarets Høyskole – en institusjon som er ansvarlig for all utdanning i forsvaret. For kort tid siden avsluttet han styreprogrammet Executive Board Programme INSEAD.

– Beveggrunnen for å delta i styreprogrammet var relatert til at jeg synes det er viktig å få et faglig påfyll i en ellers hektisk hverdag. Både for å få en gjenoppfrisking av det formelle ansvaret man har i et styre, men ikke minst for å få mer innsikt i hvordan styredynamikken fungerer – hvordan man sikrer gode prosesser og gode beslutninger. Kombinasjonen av disse to tingene var viktige for meg med tanke på å utvikle meg som både styremedlem, men særlig som styreleder. I tillegg hadde jeg fått anbefalt dette spesifikke programmet av en tidligere kollega som hadde vært svært fornøyd, og som beskrev utdanningen som tankevekkende læring og utviklende, uttaler Steinar Simonsen.

LES MER...

Presist og relevant for styrearbeid

IT-konserndirektøren fremhever en rekke key-learnings som især har bidratt til viktig læring.

– Utbyttet av programmet var veldig bra, og de foreleserne og professorene vi møtte holdt et meget høyt faglig kvalitetsnivå. Skal jeg trekke frem noe som jeg var spesielt imponert over, er det hvordan undervisningen på INSEAD var lagt opp. Kombinasjonen av skarpe og gode forelesere, relevante casestudier samt gruppearbeid var svært bra. Det ble veldig presist og meget relevant for et styres arbeid, sier han og utdyper:

– Helt konkret har jeg fått mye mer kunnskap om hvordan gruppedynamikken fungerer – med tanke på å sette sammen et styre samt sikre at relevante synspunkter og fakta kommer frem. Videre var det viktig å forstå hvordan dette påvirker beslutningsprosessene i styret. Vi hadde flere veldig spennende caser på INSEAD omkring dette som var meget lærerike. I tillegg har jeg på helt generelt grunnlag fått innsikt i og konkrete verktøy til – fra et styrelederperspektiv – å jobbe med oppfølging av styremedlemmene og deres engasjement, blant annet med henblikk på å få alle «med». Begge disse elementene er allerede noe jeg har benyttet meg av i de styrene jeg er en del av.

Åpne og fortrolige rammer

Også i et nettverksperspektiv føler Steinar Simonsen at han kommer beriket hjem.

– Jeg opplevde virkelig at jeg traff mange dyktige mennesker som hadde noe å tilføre gruppen. Programmet var satt opp på en slik måte at man fikk en gjensidig fortrolighet og åpenhet. Man får mye læring ut av å diskutere tingene med andre likesinnede i disse rammene. Jeg komme hjem rikere på erfaring og kan i aller høyeste grad si at jeg fikk mye igjen for den tiden jeg «investerte» i programmet, avslutter han.

Ingunn Ettestøl

ESG Direktør, Arendals Fossekompani

Ingunn Ettestøl er direktør for samfunnsansvar og bærekraft i Arendals Fossekompani, et børsnotert industrielt investeringsselskap som eier energi- og teknologirelaterte selskaper som muliggjør det grønne skiftet. Ingunn er opprinnelig bygningsingeniør fra NTNU og har etterfølgende en doktorgrad innen energi og miljø. Omdreiningspunktet for Ingunns karriere har bestandig vært innen energi og miljø, og med seg i bagasjen har hun en rekke direktørstillinger i Enova og Agder Energi, før hun for om lag fem år siden kom til Arendals Fossekompani.

Ingunn har vært styremedlem i en rekke selskaper innen fornybar energi, blant annet Wattsight, Powel og Markedskraft, og har for tiden styreverv i Volue og Arendals Fossekompani Pensjonskasse. For kort tid siden avsluttet hun styreprogrammet Executive Board Programme på INSEAD i Frankrike.

– Programmet har vært viktig for meg med henblikk på å ha gode styrekompetanser – ikke bare i forhold til styrevervene mine, men også i relasjon til min jobb i Arendals Fossekompani som inkluderer å implementere god governance i selskapet. Jeg hadde fått anbefalt programmet fra tidligere topplederkollegaer som har deltatt på utdanningen, og da var det et naturlig valg for meg, forklarer Ingunn Ettestøl.

LES MER...

Viktig utbytte i både Norge og Frankrike

Hun fremhever en rekke viktige læringer som hun har tatt med hjem fra programmet som består av en modul i Norge og en modul på INSEAD i Frankrike.

– Noe av det viktigste for meg var å få en gjennomgang av god norsk governance. Dette var et viktig tema under første del av utdanningen i Norge. Gjennomgangen var nyttig repetisjon av viktige ting, og en bekreftelse på at vi jobber riktig med dette fagområdet i Arendals Fossekompani. Modul 2 gav meg et veldig bra innblikk i blant annet beslutningsteori og finans, som er svært viktige temaer i forhold til styrearbeid. Det er en høy faglig standard på undervisere og professorer, og jeg vil spesielt fremheve Enrico Diecidue innen beslutningsteori som ga mye viktig innsikt i hvordan man får team til å ta bedre beslutninger, sier Ingunn og fortsetter:

– Det var en øyeåpner å få innsikt i hvor viktig diversitet i teamene er for å ta gode beslutninger. Jeg fikk god kunnskap om hvordan man sørger for å få hele teamet med, og hvordan man legger til rette for gode diskusjoner, som igjen henger sammen med gode beslutningsprosesser og god verdiskaping. Jeg fikk også viktig kunnskap i finansdelen: At man ikke skal være redd for å stille spørsmål selv om man ikke er økonom, at man skal stole på sin intuisjon og magefølelse, og sørge for å forstå hva som ligger bak tallene.

Faglig tyngde og «best practice»

Ingunn føler allerede at de nye kompetansene har hatt positiv innflytelse i styrejobbene hennes.

– Etter at jeg kom hjem har jeg blant annet vært i et styremøte hvor vi skulle gjøre noen endringer i styrets sammensetning. Her kunne jeg ta frem ting jeg har lært på INSEAD om rekrutteringsprosesser. Det man sier får litt mer «tyngde» når man kan referere til at det er «best practice», og ikke bare noe man har «funnet på», sier hun før hun avslutter:

– Også i et personlig perspektiv har programmet gitt meg viktig læring når det gjelder prioritering av min tid. Et av temaene handlet om at skal du få til en endring, så må du også slutte med noe av det du gjør. Jeg har på sikt ambisjon om 1-2 styreroller til, men det betyr også at jeg må prioritere annerledes, og at jeg må tenke meg godt om før jeg tar nye styreverv.

Bengt Hilstad

Konsernsjef, Fiskernes Agnforsyning

Bengt Hilstad (38) er konsernsjef i Fiskernes Agnforsyning, en 80 år gammel organisasjon i Tromsø, med sine forretningsområder godt plantet innen fiskeri, logistikk og eiendom. Bengt har fra tidligere arbeidet som offiser i Forsvaret, utdannet seg som siviløkonom og jobbet i lengre tid innen Management Consulting. De seneste tre årene har han ledet konsernet og to datterselskaper, og i tillegg har han en rekke styreverv både internt i organisasjonen samt eksternt. For kort tid siden avsluttet han styreprogrammet Executive Board Programme på INSEAD i Frankrike.

– Avgjørende for min deltakelse i styreprogrammet var at jeg hadde fått anbefalt INSEAD som den beste utdanningsinstitusjonen på europeisk nivå, og dermed var dette programmet et klart førstevalg for meg. Jeg ønsket et kompetanseløft, ikke bare med henblikk på de styrejobbene jeg har, men også i forhold til mine CEO-roller, uttaler Bengt Hilstad.

Foreleserne var «rocke-stjerner»

For Bengt Hilstad var utbyttet av styreprogrammet nettopp i denne sammenhengen relatert til både CEO-rollene og hans roller som henholdsvis styreleder og styremedlem.

– Jeg sitter tilbake med et særdeles godt utbytte, og en opplevelse av verdi i mange dimensjoner. Selvsagt i forhold til mine roller som styreleder og styremedlem, men minst like mye som CEO, og hvordan man sikrer det beste samarbeidet og samspillet mellom ledergruppen og styret, forklarer han og fortsetter:

LES MER...

– Rent faglig var utdanningsnivået på et ekstremt høyt nivå. De styrefaglige emnene som ble brakt opp var helt essensielle, og læringen ble gjennom caser gjort meget virkelighetsnært. Programmet hadde et godt helhetsperspektiv, og så var det godt planlagt og særdeles velgjennomført. Foreleserne var «rocke-stjerner», både i faglig henseende, men ikke minst pedagogisk og presentasjonsteknisk. Tross lange dager, var man engasjert og «langt fremme på stolen» hele veien. Og så var en av de viktige kildene til læring selvsagt interaksjonen med de andre deltakerne på utdanningen.

Viktige læringer med hjem

Ifølge Bengt Hilstad kommer han hjem med mange refleksjoner, samt nye modeller og verktøy som er direkte anvendelig i forhold til egen jobbsituasjon.

– Skal jeg fremheve de viktigste læringer er en av dem helt klart relatert til behovet for prosesstyring og struktur når man onboarder i et styre. At man sikrer god forankring av rammene for styrearbeidet og de gode verdiene – det bakteppet som er grunnlaget for å ha gode beslutningsprosesser og et godt samspill. Dernest vil jeg rent personlig tilstrebe å ta litt mindre plass og taletid som styreleder – nettopp for å sikre bedre beslutningsprosesser i styret, og dermed et større eierskap til disse beslutningene. Avslutningsvis er jeg blitt mer oppmerksom på viktigheten av struktur, kvalitet og effektivitet i de inndata som styret får fra management – slik at arbeidet blir mer effektivt og «to the point», sier han.

I forhold til nettverk og relasjoner har programmet også bidratt positivt, er den klare utmeldingen fra konsernsjefen.

– Det nye nettverket betyr mye. Det å bli kjent med så mange kompetente deltakere fra hele landet har vært veldig inspirerende, og jeg føler at jeg har fått noen sterke relasjoner, avslutter Bengt Hilstad.”

Tom Georg Olsen

Konserntjener, Miles AS og styreleder og styremedlem i diverse selskaper

Tom Georg Olsen er konserntjener og gründer i IT-konsulentselskapet Miles. I tillegg er han styreleder i Inventura, Miliarium Invest og fire av fem datterselskaper i Miles samt styremedlem i Greenstat, Tilt.work og Styreakademiet Vestland. I 2019 deltok han på Scandinavian Executive Institutes styreutdanning, Executive Board Programme INSEAD.

– En av hovedårsakene til at jeg valgte å ta en styreutdanning, var at min styrelederrolle hadde utviklet seg vesentlig fra 2005-2019, en periode hvor vi hadde vokst fra fire til 170 ansatte. Vi gikk fra å være gründere til å bli et mer komplisert selskap, og det krevde en høyere grad av profesjonalitet med henblikk på styrearbeidet. Jeg har tidligere deltatt på andre styrekurs, men INSEAD-programmet opplevde jeg som den viktigste enkelthendelsen med hensyn til kompetanseløft på styrearbeid. Jeg opplevde det såpass lærerikt at jeg i etterkant anbefalte dette internt med den følge at tre lederkolleger i Miles deltok på det neste programmet.

Har «flyttet» mitt styrearbeid

Ifølge Tom Georg Olsen har programmet i etterkant bidratt til mange nye refleksjoner samtidig som det har løftet styrekompetansen hans på flere områder.

LES MER...

– Jeg har fått et mye større repertoar å spille på som styremedlem og styreleder. Utdanningen har flyttet mitt styrearbeid, og jeg er blitt mye mer bevisst på hvordan jeg som styreleder skal agere som fasilitator fremfor å fokusere på egne meninger. Dette er en av de viktige tingene jeg tar med meg fra INSEAD. Jeg har lært å holde igjen og stole på prosessen, å skape dialog og lytte for derigjennom å få bedre beslutninger, sier han og fortsetter:

– Et annet viktig perspektiv jeg kom hjem med, og som jeg selv forsøker kontinuerlig å jobbe med, er fokus på mangfold i styret. Vi skal ikke glemme at mangfold i styret fører til bedre beslutninger da man får frem flere perspektiver. Og her tenker jeg ikke bare på kjønnsbalansen, som er den tradisjonelle tilgangen til å skape allsidighet i styret. Det finnes flere andre og minst like essensielle forhold som eksempelvis kompetanse, alder og samfunnsbakgrunn. Det varierer fra selskap til selskap hvilken type mangfold man har mest behov for.

Selvtillit og trygghet

Økt selvtillit og trygghet i rollen som styremedlem eller styreleder er også ett av de forholdene han fremhever som et positivt resultat av INSEAD-programmet.

– Programmet representerer fremdeles en viktig referanseramme for meg, og gjør meg generelt tryggere i mine styreroller. Jeg opplever også at jeg får gode tilbakemeldinger på at jeg er inkluderende i lederrollen, skaper trygghet og at jeg jobber for at vi kontinuerlig skal utvikle oss som styre. Jeg har eksempelvis innført en metode som jeg anvender i slutten av hvert styremøte. Her evaluerer vi en lang rekke forhold – gir en samlet skår fra 1-5, og så diskuterer vi mulige forbedringer. Dette kan noen ganger være det mest verdifulle vi gjør i hele styremøtet og er en veldig fin seanse. Vi lærer alltid noe, og som gruppe blir vi dermed bedre til å levere verdi til det selskapet vi er styre for, avslutter Miles-sjefen. “

Kristin H. Holth

Profesjonelt styremedlem og frem til 31/3-20 Executive Vice President and Global Head of Ocean Industries, DNB

Kristin H. Holth er styremedlem i blant annet Maersk Drilling, BI, Moelven Industrier ASA, International Advisory Board samt Maritimt Forum. Frem til 31/3 i år var hun i tillegg Executive Vice President i DnB.

Kristin har tidligere deltatt i Executive Board Programme og uttaler blant annet følgende:

«Foreleserne var eminente, og hele programmet har overordnet vært svært fascinerende. Professorene klarte å dra oss ut av «hverdagen» og inn i relevante problemstillinger om styrearbeid på et meget høyt nivå. De har en tilnærming og erfaring som gjør at de evner å presentere forskning på en svært relevant måte hvor de bruker caser og eksempler som man etterfølgende kan anvende i sin egen virkelighet. Dessuten var det mange veldig kunnskapsrike og erfarne deltakere fra ulike posisjoner i næringslivet, og kombinasjonen av professorene og deltakerne på utdanningen gjorde at dette seminaret hadde en helt spesiell og relevant verdi.

LES MER...

Jeg har hatt stor glede av programmet etterfølgende, spesielt med henblikk på de bedriftene som vi i DNB er långiver og finansielle rådgivere for. Det er viktig å forstå hvordan styrene jobber sammen med administrasjonen, hvilke strategiske overveielser og målsetninger de gjør seg. Ikke minst i vurdering av styrets sammensetning relatert til corporate goverance og relevant kompetanse for selskapet.  I tillegg har jeg hatt god bruk av kunnskapen i relasjon til de styrejobbene jeg selv har.» “

Bente Sollid Storehaug

CEO, Digital Hverdag

“Bente Sollid Storehaug er CEO i Digital Hverdag hvor hun jobber som rådgiver for en rekke vekstselskaper. Hun er styreleder for to teknologiselskaper og styremedlem i fem store selskaper innenfor energi, retail, finans og media. I tillegg til dette er hun også en ettertraktet foredragsholder.

– Jeg har jobbet med styrearbeid siden slutten av 90-tallet, og har hatt om lag 40 styreverv totalt, både nasjonalt og internasjonalt. Akkurat nå skjer det mange endringer, blant annet som følge av digitalisering, og det stiller store krav. Min motivasjon for å delta på Executive Board Programme INSEAD var et ønske om å få ny kunnskap og få profesjonalisert min tilgang til styrearbeid, forteller Bente Sollid Storehaug.

Ifølge Sollid Storehaug var ambisjonen å «gå for det beste».

– Jeg må si at alle forventningene mine er blitt innfridd. Dette er kunnskap som man kan ta med hjem og implementere med en gang. På mange måter har det påvirket og endret meg personlig også, og gjort at jeg helt klart leder, fasiliterer og reflekterer på en helt annen måte nå enn før. Jeg kommer til å anbefale dette programmet til mitt nettverk, sier hun og fortsetter:

– Professorene og fasilitatorene var utrolig sterke i faglig henseende, og jeg tror at det har vært veldig avgjørende for det utbyttet vi fikk. Den måten man blir tatt gjennom programmet, gjennom interaksjon og deltakelse, opplever jeg som en av de største verdiene. Det handler ikke bare om ny kunnskap, men også om hvordan man som styremedlem eller -leder håndterer gråsoner, vanskelige beslutninger, dilemmaer og blir bedre til å håndtere risikoaspekter. Dette er kort fortalt et styreprogram jeg kan anbefale på det varmeste, avslutter hun.

Kjersti Løken Stavrum

CEO, Tinius

“Kjersti Løken Stavrum er CEO i stiftelsen Tinius, den største eieren av Schibsted Media Group. Hun har også flere styreverv.

– Jeg har og har hatt ulik tilknytning til forskjellige styrer, og jeg er klar over hvor stor graden av suksess for en bedrift avhenger av godt styrearbeid. Men dette er et område hvor jeg så langt har vært autodidakt, og jeg har derfor ønsket mer formell kunnskap om styrearbeid. Det var imidlertid viktig for meg å være trygg på at lærerkreftene var på et høyt faglig nivå – og gjerne i et internasjonalt perspektiv, sier Kjersti Løken Stavrum.

Hun føler at programmet har gitt henne en grunnleggende bevissthet om roller og oppgaver i styret.

– Jeg har fått mye nyttig kunnskap som jeg kan omsette til konkrete ferdigheter, og som jeg kan bruke direkte i de styrene jeg jobber for. Undervisningen var på et høyt nivå, og ga mange dype aha-opplevelser, sier hun og fortsetter:

LES MER...

– For min egen del var den faglige delen på kurset om risikostyring særlig nyttig. Men også sesjonen om betydningen av faglig mangfold i styrene, og hvor uheldig det er med likesinnede rundt bordet. I tillegg har det en selvstendig verdi at jeg har fått et nettverk med de andre deltakerne. Jeg opplevde en høy grad av entusiasme og motivasjon blant disse, slutter Løken Stavrum.”

Grunde Eriksen

Managing Director, Altitude Capital AS

“Dette er utvilsomt den beste læringsopplevelsen jeg noensinne har hatt. Jeg møtte mange veldig flinke mennesker som var opptatt av de samme problemstillingene som meg – en gruppe mennesker med spennende og variert bakgrunn, godt humør, stor nysgjerrighet og læringsvilje. Underviserne var fantastiske og ga mange aha-opplevelser og dyp forståelse for temaene innen styrearbeid – og jeg har aldri hatt det så artig på forelesning! Gruppedynamikk og kognitive feller, de legale og formelle kravene til styret samt ansvar og plikter i styret, var svært nyttige temaer for meg. Men den aller viktigste lærdommen, og på sikt det mest verdiskapende, var nok likevel hvordan man skaper de beste forutsetningene for gode beslutningsprosesser i et styre. Jeg kommer til å ha stor nytte av denne utdanningen fremover, både i mine styreroller og som investor.”

Caroline Slind Svae

Investment Manager, Saudi Aramco Energy Ventures

“Effektiviteten på Executive Board Programme gjorde at jeg enkelt kunne kombinere dette med jobb og familieliv. Utdanningen har gitt meg en veldig god oversikt over hva som gjør et styre effektivt, samt en meget praktisk verktøykasse som jeg kan ta med meg videre. Professorene ved INSEAD leverte absolutt til forventningene: De var fulle av solid kompetanse og erfaring, også innen ny forskning, og hadde alle en formidabel evne til å dele all denne kunnskapen med oss på en morsom, energifull og svært effektiv måte. Gode og varierte undervisningsmetoder, som innebar gruppearbeid, case-eksempler og simulering gjorde undervisningen veldig interaktiv og lærerik. Utdanningen har i ettertid satt i gang en meget interessant refleksjonsprosess på det personlige plan, der jeg har blitt mye mer bevisst mine sterke og svake sider. Jeg har fått en god forståelse for hvilke områder jeg bør jobbe med for å utvikle meg videre til et mer effektivt styremedlem, og jeg har til og med satt opp en plan for hvordan jeg skal adressere dette! Avslutningsvis har jeg fått en bevissthet rundt en rekke helt essensielle temaer, noe som har gitt meg en trygghet som vil gjøre meg i stand til å stille spørsmål som jeg antakelig ikke hadde tenkt på eller turt å stille i styret tidligere.”

Anette Ottar

SVP Telecom & Logistics, Evry ASA

“Executive Board Programme INSEAD er en av de beste og mest inspirerende utdanningene jeg noen gang har deltatt i. Hele opplegget har vært svært nyttig i faglig henseende, med atskillige gode problemstillinger og mange utrolig dyktige og flinke forelesere. Dette er faglig innputt jeg i aller høyeste grad kan benytte med en gang i relasjon til styrearbeidet mitt, og hele forløpet kan virkelig anbefales til alle som jobber profesjonelt med styrearbeid. Gruppen med norske deltakere, som alle hadde interessant og relevant erfaring, har dessuten gitt meg et bra nettverk som jeg kan få god nytte av fremover. Utdanningen har gjort meg enda mer reflektert og bevisst i forhold til styrearbeid og ansvar i styrer, noe jeg kan få svært god bruk for både i min nåværende jobb samt i forhold til eventuelle fremtidige styreverv.”

Jan-Eirik Hansen

Styreleder, Miko AS

“Jeg har lenge lett etter en videreutdanning i styrearbeid som kunne øke og videreutvikle kompetansene mine innen styrearbeidet. Med Executive Board Programme-utdanningen har jeg fått innfridd mitt ønske. Dette er den beste og mest lærerike styreutdanningen jeg har vært med på til nå. Det som er så bra med utdanningen er professorene på INSEAD – det faglige nivået er svært høyt. Utdanningen har i høy grad bidratt til at jeg har fått utvidet mine kompetanser som styrearbeider, og jeg har i enda sterkere grad enn før fått definert for meg selv hva som er godt og verdifullt styrearbeid. Jeg har fått satt styrearbeidet inn i en større sammenheng, og har kort og godt fått kunnskap og kompetanse som jeg kan ta med direkte inn i styrelokalet og dra nytte av med en gang. “

Rami Haug Khoury

styreleder, K4 Group AS

“Utbyttet av Executive Board Programme-utdanningen har vært veldig høyt. På flere områder overgikk det forventningene mine, selv om disse var høye i utgangspunktet. Foreleserne, både de norske og spesielt INSEAD-professorene, holdt et svært høyt faglig nivå. I tillegg var de flinke til å presentere en fin miks av teoretisk kunnskap, aktuelle caser og eksempler fra egen styreerfaring. En av øyneåpnerne for meg var det med å være tydelig på styrets formål, rolle og funksjon. At man fokuserer på styrets sentrale rolle i verdiskapningen for selskapet, og ikke kun på styret som et kontrollorgan. Jeg har fått mye nyttig læring med hjem i bagasjen som kan bidra positivt til de styrene jeg i dag sitter i, men også i forhold til potensielle styrer jeg kommer til å bidra til i fremtiden.”

Hilde Lise Nordahl

Frittstående konsulent/styremedlem, Leed og Velferdsfabrikken

“Executive Board Programme-utdanningen har gitt meg en unik innsikt i fremtidens styrearbeid. Foreleserne ga oss en «på kroppen»-opplevelse av den siste forskningen innen styrearbeid og styre-struktur, og jeg ble svært positivt overveldet over både undervisningen og det faglige nivået generelt. Renommeet til INSEAD som en av verdens beste executive-utdanninger er absolutt berettiget. Utdanningen har gitt meg en rekke viktige innsikter, eksempelvis i styrets funksjon, verdien av et diversifisert styre, den nyeste forskningen innen risikostyring og innsikt i vekststrategier. Denne utdanningen kommer jeg så absolutt til å dra nytte av i min videre karrierevei, og med på kjøpet har jeg i tillegg fått et kompetent og enestående nettverk som gir både glede og personlig vekst.”

Bjørnar Baugerud

Investment Director, Norfund

“Executive Board Programme-utdanningen har vært svært relevant for mitt arbeid, og det faglige nivået i utdanningen var høyt. Underviserne og deltakerne var kunnskapsrike, og undervisningen var engasjerende med stor grad av interaksjon. Jeg har i høy grad fått økt kunnskap om styrearbeid, og har dessuten lært mye om viktigheten av å få styremedlemmer til å skille mellom visjon, målsetninger og strategier for selskapet. Videre var det nyttige øvelser som demonstrerte styrker og svakheter ved beslutningstaking i grupper samt individuelle mentale fallgruver innen beslutningstaking. Alt i alt har programmet gitt meg ny og viktig kunnskap som jeg fremover kan dra nytte av i styrearbeidet.”

Inger A. Myklebust

Grunnlegger og administrerende direktør, IAM

“Executive Board Programme INSEAD er praktisk orientert og en unik måte å bygge kompetanse om styrearbeid på. Jeg lærte nytt om meg selv og ble utfordret med relevante og utfordrende problemstillinger omkring styrearbeid i praksis. Det å få reflektere over hva de beste i verden på området i en faglig sterk institusjon som INSEAD sier, kombinert med praktiske caser sammen med en kompetent deltakergruppe fra Norge, var svært givende”

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om styreutdanningen Executive Board Programme INSEAD