Med utdanningsprogrammet får du den nødvendige kompetansen om styrearbeid i nordisk regi

Styreutdanning i samarbeid med INSEAD

Tom Georg Olsen

Konserntjener, Miles AS og styreleder og styremedlem i diverse selskaper

Tom Georg Olsen er konserntjener og gründer i IT-konsulentselskapet Miles. I tillegg er han styreleder i Inventura, Miliarium Invest og fire av fem datterselskaper i Miles samt styremedlem i Greenstat, Tilt.work og Styreakademiet Vestland. I 2019 deltok han på Scandinavian Executive Institutes styreutdanning, Executive Board Programme INSEAD.

– En av hovedårsakene til at jeg valgte å ta en styreutdanning, var at min styrelederrolle hadde utviklet seg vesentlig fra 2005-2019, en periode hvor vi hadde vokst fra fire til 170 ansatte. Vi gikk fra å være gründere til å bli et mer komplisert selskap, og det krevde en høyere grad av profesjonalitet med henblikk på styrearbeidet. Jeg har tidligere deltatt på andre styrekurs, men INSEAD-programmet opplevde jeg som den viktigste enkelthendelsen med hensyn til kompetanseløft på styrearbeid. Jeg opplevde det såpass lærerikt at jeg i etterkant anbefalte dette internt med den følge at tre lederkolleger i Miles deltok på det neste programmet.

Har «flyttet» mitt styrearbeid

Ifølge Tom Georg Olsen har programmet i etterkant bidratt til mange nye refleksjoner samtidig som det har løftet styrekompetansen hans på flere områder.

– Jeg har fått et mye større repertoar å spille på som styremedlem og styreleder. Utdanningen har flyttet mitt styrearbeid, og jeg er blitt mye mer bevisst på hvordan jeg som styreleder skal agere som fasilitator fremfor å fokusere på egne meninger. Dette er en av de viktige tingene jeg tar med meg fra INSEAD. Jeg har lært å holde igjen og stole på prosessen, å skape dialog og lytte for derigjennom å få bedre beslutninger, sier han og fortsetter:

– Et annet viktig perspektiv jeg kom hjem med, og som jeg selv forsøker kontinuerlig å jobbe med, er fokus på mangfold i styret. Vi skal ikke glemme at mangfold i styret fører til bedre beslutninger da man får frem flere perspektiver. Og her tenker jeg ikke bare på kjønnsbalansen, som er den tradisjonelle tilgangen til å skape allsidighet i styret. Det finnes flere andre og minst like essensielle forhold som eksempelvis kompetanse, alder og samfunnsbakgrunn. Det varierer fra selskap til selskap hvilken type mangfold man har mest behov for.

Selvtillit og trygghet

Økt selvtillit og trygghet i rollen som styremedlem eller styreleder er også ett av de forholdene han fremhever som et positivt resultat av INSEAD-programmet.

– Programmet representerer fremdeles en viktig referanseramme for meg, og gjør meg generelt tryggere i mine styreroller. Jeg opplever også at jeg får gode tilbakemeldinger på at jeg er inkluderende i lederrollen, skaper trygghet og at jeg jobber for at vi kontinuerlig skal utvikle oss som styre. Jeg har eksempelvis innført en metode som jeg anvender i slutten av hvert styremøte. Her evaluerer vi en lang rekke forhold – gir en samlet skår fra 1-5, og så diskuterer vi mulige forbedringer. Dette kan noen ganger være det mest verdifulle vi gjør i hele styremøtet og er en veldig fin seanse. Vi lærer alltid noe, og som gruppe blir vi dermed bedre til å levere verdi til det selskapet vi er styre for, avslutter Miles-sjefen.

Kristin H. Holth

Profesjonelt styremedlem og frem til 31/3-20 Executive Vice President and Global Head of Ocean Industries, DNB

Kristin H. Holth er styremedlem i blant annet Maersk Drilling, BI, Moelven Industrier ASA, International Advisory Board samt Maritimt Forum. Frem til 31/3 i år var hun i tillegg Executive Vice President i DnB.

Kristin har tidligere deltatt i Executive Board Programme og uttaler blant annet følgende:

«Foreleserne var eminente, og hele programmet har overordnet vært svært fascinerende. Professorene klarte å dra oss ut av «hverdagen» og inn i relevante problemstillinger om styrearbeid på et meget høyt nivå. De har en tilnærming og erfaring som gjør at de evner å presentere forskning på en svært relevant måte hvor de bruker caser og eksempler som man etterfølgende kan anvende i sin egen virkelighet. Dessuten var det mange veldig kunnskapsrike og erfarne deltakere fra ulike posisjoner i næringslivet, og kombinasjonen av professorene og deltakerne på utdanningen gjorde at dette seminaret hadde en helt spesiell og relevant verdi.

LES MER...

Jeg har hatt stor glede av programmet etterfølgende, spesielt med henblikk på de bedriftene som vi i DNB er långiver og finansielle rådgivere for. Det er viktig å forstå hvordan styrene jobber sammen med administrasjonen, hvilke strategiske overveielser og målsetninger de gjør seg. Ikke minst i vurdering av styrets sammensetning relatert til corporate goverance og relevant kompetanse for selskapet.  I tillegg har jeg hatt god bruk av kunnskapen i relasjon til de styrejobbene jeg selv har.» “

Bente Sollid Storehaug

CEO, Digital Hverdag

“Bente Sollid Storehaug er CEO i Digital Hverdag hvor hun jobber som rådgiver for en rekke vekstselskaper. Hun er styreleder for to teknologiselskaper og styremedlem i fem store selskaper innenfor energi, retail, finans og media. I tillegg til dette er hun også en ettertraktet foredragsholder.

– Jeg har jobbet med styrearbeid siden slutten av 90-tallet, og har hatt om lag 40 styreverv totalt, både nasjonalt og internasjonalt. Akkurat nå skjer det mange endringer, blant annet som følge av digitalisering, og det stiller store krav. Min motivasjon for å delta på Executive Board Programme INSEAD var et ønske om å få ny kunnskap og få profesjonalisert min tilgang til styrearbeid, forteller Bente Sollid Storehaug.

Ifølge Sollid Storehaug var ambisjonen å «gå for det beste».

– Jeg må si at alle forventningene mine er blitt innfridd. Dette er kunnskap som man kan ta med hjem og implementere med en gang. På mange måter har det påvirket og endret meg personlig også, og gjort at jeg helt klart leder, fasiliterer og reflekterer på en helt annen måte nå enn før. Jeg kommer til å anbefale dette programmet til mitt nettverk, sier hun og fortsetter:

– Professorene og fasilitatorene var utrolig sterke i faglig henseende, og jeg tror at det har vært veldig avgjørende for det utbyttet vi fikk. Den måten man blir tatt gjennom programmet, gjennom interaksjon og deltakelse, opplever jeg som en av de største verdiene. Det handler ikke bare om ny kunnskap, men også om hvordan man som styremedlem eller -leder håndterer gråsoner, vanskelige beslutninger, dilemmaer og blir bedre til å håndtere risikoaspekter. Dette er kort fortalt et styreprogram jeg kan anbefale på det varmeste, avslutter hun.

Kjersti Løken Stavrum

CEO, Tinius

“Kjersti Løken Stavrum er CEO i stiftelsen Tinius, den største eieren av Schibsted Media Group. Hun har også flere styreverv.

– Jeg har og har hatt ulik tilknytning til forskjellige styrer, og jeg er klar over hvor stor graden av suksess for en bedrift avhenger av godt styrearbeid. Men dette er et område hvor jeg så langt har vært autodidakt, og jeg har derfor ønsket mer formell kunnskap om styrearbeid. Det var imidlertid viktig for meg å være trygg på at lærerkreftene var på et høyt faglig nivå – og gjerne i et internasjonalt perspektiv, sier Kjersti Løken Stavrum.

Hun føler at programmet har gitt henne en grunnleggende bevissthet om roller og oppgaver i styret.

– Jeg har fått mye nyttig kunnskap som jeg kan omsette til konkrete ferdigheter, og som jeg kan bruke direkte i de styrene jeg jobber for. Undervisningen var på et høyt nivå, og ga mange dype aha-opplevelser, sier hun og fortsetter:

LES MER...

– For min egen del var den faglige delen på kurset om risikostyring særlig nyttig. Men også sesjonen om betydningen av faglig mangfold i styrene, og hvor uheldig det er med likesinnede rundt bordet. I tillegg har det en selvstendig verdi at jeg har fått et nettverk med de andre deltakerne. Jeg opplevde en høy grad av entusiasme og motivasjon blant disse, slutter Løken Stavrum.”

Grunde Eriksen

Managing Director, Altitude Capital AS

“Dette er utvilsomt den beste læringsopplevelsen jeg noensinne har hatt. Jeg møtte mange veldig flinke mennesker som var opptatt av de samme problemstillingene som meg – en gruppe mennesker med spennende og variert bakgrunn, godt humør, stor nysgjerrighet og læringsvilje. Underviserne var fantastiske og ga mange aha-opplevelser og dyp forståelse for temaene innen styrearbeid – og jeg har aldri hatt det så artig på forelesning! Gruppedynamikk og kognitive feller, de legale og formelle kravene til styret samt ansvar og plikter i styret, var svært nyttige temaer for meg. Men den aller viktigste lærdommen, og på sikt det mest verdiskapende, var nok likevel hvordan man skaper de beste forutsetningene for gode beslutningsprosesser i et styre. Jeg kommer til å ha stor nytte av denne utdanningen fremover, både i mine styreroller og som investor.”

Caroline Slind Svae

Investment Manager, Saudi Aramco Energy Ventures

“Effektiviteten på Executive Board Programme gjorde at jeg enkelt kunne kombinere dette med jobb og familieliv. Utdanningen har gitt meg en veldig god oversikt over hva som gjør et styre effektivt, samt en meget praktisk verktøykasse som jeg kan ta med meg videre. Professorene ved INSEAD leverte absolutt til forventningene: De var fulle av solid kompetanse og erfaring, også innen ny forskning, og hadde alle en formidabel evne til å dele all denne kunnskapen med oss på en morsom, energifull og svært effektiv måte. Gode og varierte undervisningsmetoder, som innebar gruppearbeid, case-eksempler og simulering gjorde undervisningen veldig interaktiv og lærerik. Utdanningen har i ettertid satt i gang en meget interessant refleksjonsprosess på det personlige plan, der jeg har blitt mye mer bevisst mine sterke og svake sider. Jeg har fått en god forståelse for hvilke områder jeg bør jobbe med for å utvikle meg videre til et mer effektivt styremedlem, og jeg har til og med satt opp en plan for hvordan jeg skal adressere dette! Avslutningsvis har jeg fått en bevissthet rundt en rekke helt essensielle temaer, noe som har gitt meg en trygghet som vil gjøre meg i stand til å stille spørsmål som jeg antakelig ikke hadde tenkt på eller turt å stille i styret tidligere.”

Anette Ottar

SVP Telecom & Logistics, Evry ASA

“Executive Board Programme INSEAD er en av de beste og mest inspirerende utdanningene jeg noen gang har deltatt i. Hele opplegget har vært svært nyttig i faglig henseende, med atskillige gode problemstillinger og mange utrolig dyktige og flinke forelesere. Dette er faglig innputt jeg i aller høyeste grad kan benytte med en gang i relasjon til styrearbeidet mitt, og hele forløpet kan virkelig anbefales til alle som jobber profesjonelt med styrearbeid. Gruppen med norske deltakere, som alle hadde interessant og relevant erfaring, har dessuten gitt meg et bra nettverk som jeg kan få god nytte av fremover. Utdanningen har gjort meg enda mer reflektert og bevisst i forhold til styrearbeid og ansvar i styrer, noe jeg kan få svært god bruk for både i min nåværende jobb samt i forhold til eventuelle fremtidige styreverv.”

Jan-Eirik Hansen

Styreleder, Miko AS

“Jeg har lenge lett etter en videreutdanning i styrearbeid som kunne øke og videreutvikle kompetansene mine innen styrearbeidet. Med Executive Board Programme-utdanningen har jeg fått innfridd mitt ønske. Dette er den beste og mest lærerike styreutdanningen jeg har vært med på til nå. Det som er så bra med utdanningen er professorene på INSEAD – det faglige nivået er svært høyt. Utdanningen har i høy grad bidratt til at jeg har fått utvidet mine kompetanser som styrearbeider, og jeg har i enda sterkere grad enn før fått definert for meg selv hva som er godt og verdifullt styrearbeid. Jeg har fått satt styrearbeidet inn i en større sammenheng, og har kort og godt fått kunnskap og kompetanse som jeg kan ta med direkte inn i styrelokalet og dra nytte av med en gang. “

Rami Haug Khoury

styreleder, K4 Group AS

“Utbyttet av Executive Board Programme-utdanningen har vært veldig høyt. På flere områder overgikk det forventningene mine, selv om disse var høye i utgangspunktet. Foreleserne, både de norske og spesielt INSEAD-professorene, holdt et svært høyt faglig nivå. I tillegg var de flinke til å presentere en fin miks av teoretisk kunnskap, aktuelle caser og eksempler fra egen styreerfaring. En av øyneåpnerne for meg var det med å være tydelig på styrets formål, rolle og funksjon. At man fokuserer på styrets sentrale rolle i verdiskapningen for selskapet, og ikke kun på styret som et kontrollorgan. Jeg har fått mye nyttig læring med hjem i bagasjen som kan bidra positivt til de styrene jeg i dag sitter i, men også i forhold til potensielle styrer jeg kommer til å bidra til i fremtiden.”

Hilde Lise Nordahl

Frittstående konsulent/styremedlem, Leed og Velferdsfabrikken

“Executive Board Programme-utdanningen har gitt meg en unik innsikt i fremtidens styrearbeid. Foreleserne ga oss en «på kroppen»-opplevelse av den siste forskningen innen styrearbeid og styre-struktur, og jeg ble svært positivt overveldet over både undervisningen og det faglige nivået generelt. Renommeet til INSEAD som en av verdens beste executive-utdanninger er absolutt berettiget. Utdanningen har gitt meg en rekke viktige innsikter, eksempelvis i styrets funksjon, verdien av et diversifisert styre, den nyeste forskningen innen risikostyring og innsikt i vekststrategier. Denne utdanningen kommer jeg så absolutt til å dra nytte av i min videre karrierevei, og med på kjøpet har jeg i tillegg fått et kompetent og enestående nettverk som gir både glede og personlig vekst.”

Bjørnar Baugerud

Investment Director, Norfund

“Executive Board Programme-utdanningen har vært svært relevant for mitt arbeid, og det faglige nivået i utdanningen var høyt. Underviserne og deltakerne var kunnskapsrike, og undervisningen var engasjerende med stor grad av interaksjon. Jeg har i høy grad fått økt kunnskap om styrearbeid, og har dessuten lært mye om viktigheten av å få styremedlemmer til å skille mellom visjon, målsetninger og strategier for selskapet. Videre var det nyttige øvelser som demonstrerte styrker og svakheter ved beslutningstaking i grupper samt individuelle mentale fallgruver innen beslutningstaking. Alt i alt har programmet gitt meg ny og viktig kunnskap som jeg fremover kan dra nytte av i styrearbeidet.”

Inger A. Myklebust

Grunnlegger og administrerende direktør, IAM

“Executive Board Programme INSEAD er praktisk orientert og en unik måte å bygge kompetanse om styrearbeid på. Jeg lærte nytt om meg selv og ble utfordret med relevante og utfordrende problemstillinger omkring styrearbeid i praksis. Det å få reflektere over hva de beste i verden på området i en faglig sterk institusjon som INSEAD sier, kombinert med praktiske caser sammen med en kompetent deltakergruppe fra Norge, var svært givende”

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om styreutdanningen Executive Board Programme INSEAD