Dette sier deltakere om Advanced Board Programme INSEAD

Få bedre styrekompetanser med Advanced Board Programme INSEAD

Kari Olrud Moen

Profesjonelt styremedlem

Kari Olrud Moen har bred erfaring fra både privat næringsliv og offentlig sektor, inkludert McKinsey, DNB og Finansdepartementet. I dag er tiden hennes utelukkende dedikert til styrearbeid hvor hun blant annet er styreleder i Sandwater, et nystartet venturefond, styremedlem i Fremtind forsikring, Merkantilbygg, programvareselskapet Beaufort Solutions, energiklyngen Energy Valley og familieselskapet Olrudgruppen.

Tidligere har hun hatt styreverv i blant annet Summa Equity og Tise og vært styreleder på Norges Handelshøyskole, Bankenes Sikringsfond og fintech-selskapet Folio.

Solid og høyt nivå
Kari gjennomførte i august i år Advanced Board Programme INSEAD, et program rettet mot erfarne styreledere og -medlemmer.

– Jeg er svært opptatt av å utvikle og oppdatere egen kompetanse, og i tillegg er det viktig for meg med den inspirasjonen man kan hente med seg hjem – ikke bare fra professorene, men også de øvrige deltakere man treffer på programmet, forteller Kari Olrud Moen om sin motivasjon for å delta på styreprogrammet.

LES MER...

Hun fremhever at programmet var en gjennomgående positiv opplevelse, med høyt faglig innhold og sterke lærekrefter.

– Jeg opplevde at både professorenes og deltakernes nivå var høyt, og at alle deltakerne hadde bred styreerfaring. Dette var et godt utgangspunkt for interessante og nyttige diskusjoner – og de ble det mange av. Undervisningen var veldig solid, en god blanding av teori og praktiske, relevante caser. Samlet ga det et godt grunnlag for inspirasjon og refleksjon. Programmet var også godt tilpasset og relevant for den urolige og uforutsigelige verden vi lever i nå, sier Kari.

Tok med konkret læring hjem
Kari Olrud Moen tok med seg læringen fra programmet rett hjem i styrearbeidet, og har utviklet og justert egne forberedelser og gjennomføring av styremøter.

– Noe av det nyttigste og mest konkrete jeg tok med meg fra kurset, er holdningen om at «det finnes alltid flere alternativer»; hvis styret sier «nei» til et forslag, så sørg for å si «ja» til noe annet. Jeg har også tatt med meg tankene om forskjell mellom håndtering av usikkerhet og risiko, og hvordan tenke ulikt på løpende, ordinære beslutninger og store, avgjørende valg. I tillegg synes jeg at vurderinger rundt styrets uavhengighet og styrets «purpose» var svært relevant og nyttig, sier hun og avslutter:

– Læring fra både professorer og andre deltakere på kurset har gjort at jeg har justert og forbedret mitt eget styrearbeid på flere områder, så programmet har virkelig gitt meg det jeg håpet på. Det var definitivt verdt både tiden og kronene.

Trond Markussen,

President, NITO

Trond Markussen er styreleder i NITO, og har via denne rollen i tillegg en rekke andre styrefunksjoner. Han er blant annet styreleder i Assosiation of Nordic Engineers (ANE), neststyreleder i den europeiske ingeniørorganisasjonen FEANI samt nestleder i styret for Teknisk Ukeblad. I tillegg er han nestleder i Norsk Teknisk Museums venner og styremedlem i Norsk Teknisk Museum – to roller som ikke er relatert til hans posisjon i NITO.

Styrerollen er i stadig endring
De mange styrevervene har vært utslagsgivende for hans interesse for å videreutdanne seg innen styrearbeid, og en motivasjon for å kvalifisere seg ytterligere innen fagfeltet.

– Man blir aldri ferdigutlært, og det er alltid nyttig med faglig påfyll. Styrearbeid har ikke vært en del av min opprinnelige utdanning, og via kontakter ble jeg tilbake i 2015 anbefalt å delta på Executive Board Programme INSEAD som ga meg mye nyttig kunnskap. Da nå muligheten for en påbygging på denne utdanningen ble lansert, var det helt naturlig for meg å ta en ny runde på INSEAD, forklarer Trond Markussen og legger til:

LES MER...

– Styrerollen er i stadig endring, på samme måte som det selskapet eller den organisasjonen man leder. Hverdagens daglige drift «fanger» ofte det meste av oppmerksomheten, og det er altfor sjelden at man får tid til å løfte blikket og ta en tur opp i «helikopteret» for å se seg rundt, og ikke minst litt inn i fremtiden. Noen dager på INSEAD var derfor en flott anledning for meg til å ta en pause fra hverdagen og reflektere – både alene, sammen med de øvrige deltakerne og selvsagt få inspirasjon fra dyktige professorer.

Ifølge Trond Markussen er gruppediskusjoner og diskusjoner utenom forelesningene minst like viktig som det som skjer i selve forelesningslokalet.

– Nivået på professorene er høyt, og det de refererer til av både ny litteratur og forskning gjør at forelesningene er særdeles relevante. De klarer å problematisere rundt utfordringer på en slik måte at vi som deltakere selv går i refleksjonsmodus, og lærer mye nytt. Jeg setter imidlertid spesielt pris på den nettverksbyggingen og de gode diskusjonene som programmet legger opp til. Det foregår ikke bare i forelesningssalen, men like fullt når vi jobber sammen i grupper, i pauser og under felles middager. Alt dette gjør at jeg har fått et nettverk av en rekke likesinnede jeg kan sparre med dersom behovet oppstår, sier han.

Viktige læringer og ny kunnskap
NITO-presidenten er ikke i tvil om at han kommer hjem med pluss på kunnskapskontoen. Og selv om han fremhever at vervet som styreleder i en fagforening opplagt er forskjellig fra rollen som styreleder for et aksjeselskap, så er det likevel svært mange likhetstrekk, felles utfordringer og muligheter, og ikke minst retningslinjer for hvordan man jobber sammen i styret.

– Det har vært nyttig å få enda en bekreftelse på hvor viktig det er å løfte blikket og se fremover i en verden i stadig endring. Læringene er mange, men skal jeg fremheve det viktigste for meg er det blant annet hvor essensielt det er å være bevisst at styrearbeid handler om lagspill og samhandling – at man skal være åpen og lyttende. Det burde være en selvfølge, men det er like fullt viktig å bli minnet om. Dernest var det også nyttig å få en påminning om hvor mye plass en styreleder bør ta i styrerommet – ikke mer enn ti prosent kan være en god rettesnor, uttaler Trond Markussen, og legger til:

– De nye læringene vil ha betydning for hvordan jeg utfører mitt styrearbeid fremover, og jeg har blant annet fått noen idéer til hvordan jeg kan benytte meg av en styreevaluering i slutten av hvert møte som jeg ser for meg vil gi bedre utbytte for styret. Dernest har jeg også fått noen oppmerksomhetspunkter i relasjon til hvordan jeg kan utvikle kontakten til styremedlemmene enda mer – selv om jeg opplever å ha relativ tett kontakt med dem allerede i dag.

Men hvor går veien videre når du engang ikke lenger skal være president i NITO?

– I fjor ble jeg valgt inn for en ny treårsperiode, og det er ikke umulig at jeg tar en ny treårsperiode om organisasjonen ønsker det. Uansett kommer veien videre til å handle om muligheten til å påvirke gjennom styrearbeid kombinert med en rolle som seniormentor hvor jeg har anledning til å dele mine erfaringer og hjelpe andre. Styrearbeid og rådgivning er helt klart områder jeg synes er svært interessante, avslutter Trond Markussen.

Bente Sollid Storehaug

CEO Digital Hverdag

Bente Sollid Storehaug er CEO i Digital Hverdag hvor hun jobber som rådgiver for en rekke vekstselskaper. I tillegg er hun styreleder for et internasjonalt SaaS-selskap og et retail-selskap samt styremedlem i børsnoterte selskaper innen energi, retail, finans, telekom og media. For kort tid siden avsluttet hun første den utgaven av Advanced Board Programme INSEAD som er blitt avholdt noen gang.

– Jeg opplever at styrerollen har endret seg mye de siste 20 årene. Kravene er blitt skjerpet, men vel så viktig er endringene i samfunnet. Styrene har fått mer ansvar. Gode styrer utgjør en forskjell, ikke minst på viktige områder innenfor digitalisering og bærekraft. Advanced Board Programme setter søkelys på disse tunge og langvarige skiftene som enhver bedrift og bransje står overfor, uttaler hun og fortsetter:

LES MER...

– Advanced Board Programme INSEAD er fantastisk læring og refleksjon. Et topp opplegg og enormt givende å lære fra de beste INSEAD-professorene. Jeg deltok i Executive Board Programme i 2018, og det ga mersmak. Så da dette nye programmet ble annonsert, var jeg ikke et øyeblikk i tvil. Oppholdet gir ikke bare ny kunnskap og bedre forståelse, programmet leverer også veldig bra på nettverksbygging og nye relasjoner, uttaler Bente Sollid Storehaug.

Bærekraftig utvikling og unikt nettverk

Hun fremhever læringen om bærekraftig utvikling i et styreperspektiv som værende en av de aller viktigste key-learnings som hun tar med seg hjem fra Frankrike.

– Jeg har jobbet mye med digital transformasjon, så for meg ble bærekrafts-dimensjonen viktigst. At bedrifter ikke lenger bare er til for investorer og aksjonærer, men at de også er viktige bidragsytere med henblikk på å løse samfunnsproblemer. Bærekraftig omstilling er nødvendig, og stiller allerede nå styrene overfor nye valg, dilemmaer og gråsoner som må håndteres klokt. Forelesningene, casene og refleksjonene i grupper og plenum var en øyeåpner.

Også i et nettverksmessig perspektiv har programmet bidratt positivt.

– Jeg var en av fire nordmenn på dette aller første Advanced Board Programme, og vi ble godt kjent. Som bonus fikk vi alle utvidet vår bekjentskapskrets til mange dyktige danske styrekollegaer. Flere av styrene jeg jobber i har internasjonal sammensetning, og det var interessant å diskutere likheter og ulikheter mellom to nordiske land, avslutter Bente Sollid Storehaug.

Jan-Eirik Hansen

Profesjonell styrearbeider

Jan-Eirik Hansen har 30 års erfaring fra styrearbeid og som leder og toppleder i både norsk og internasjonalt næringsliv. I dag er han styrearbeider på full tid og involvert i flere styrer, både som styreleder og styremedlem.

– Jeg har bestandig vært opptatt av å tilegne meg styrekompetanser via utdanning, og det er også grunnen til at jeg valgte å delta i Advanced Board Programme INSEAD. Jeg er av den oppfattelsen at styrearbeid er et eget fag, men at det er sterkt undervurdert. Alt for mange sier ja til styreroller uten å vite presis hva de sier ja til i forhold til oppgaver og ansvar. Så for å holde seg oppdatert og relevant, er det helt nødvendig med faglig påfyll. I tillegg synes jeg at INSEAD fremstår som en særdeles profesjonell aktør innen styreutdanninger, og med meget dyktige professorer, uttaler Jan-Eirik Hansen.

Han påpeker en rekke viktige key-learnings som han tar med hjem fra programmet i Frankrike.

LES MER...

– For det første synes jeg at nivået på programmet er på absolutt toppnivå, og jeg har allerede rost det i mange sammenhenger. En av de viktige tingene jeg tar med hjem handler om å foreta en styreevaluering i slutten av hvert styremøte, og det er noe jeg kommer til å gjennomføre i fremtiden. Jeg er også opptatt av egen rolle i forhold til å være styreleder: At man er veldig bevisst om at man ikke er CEO, men styreleder. I den sammenhengen er det forferdelig viktig å forstå hvorfor man er født med to ører og en munn, sier han og fortsetter:

– Og så synes jeg at jeg har fått mange gode innputt på hvordan vi bruker tiden fornuftig i styremøtene – at tiden brukes på å avklare spørsmål, diskutere tingene, treffe beslutninger og få disse dokumentert. Avslutningsvis var læringen om styrets uavhengighet også sentral for meg. Det er et vanskelig tema som ikke er svart-hvitt, men svært viktig å forholde seg til.

Også i nettverksmessig sammenheng har programmet bidratt meget positivt, er utmeldingen fra Jan-Eirik Hansen.

– Det er en av de morsomme og positive tingene ved å være på INSEAD. Man møter andre mennesker som er interessert i de samme emnene, og du øker ditt nettverk. Det å treffe andre kompetente styremedlemmer og -ledere som du kan diskutere tingene med og bli inspirert av – det er absolutt veldig bra, avslutter han. 

Torunn Aass Taralrud

Profesjonell styrekvinne

Torunn Aass Taralrud har gjennom de siste 17 årene hatt en rekke lederposisjoner i Innovasjon Norge, men har nå dedikert all sin tid til styrearbeid, hvor hun har tre omfattende styreverv i offentlig eide selskaper innenfor helse, energi og miljø, henholdsvis som styreleder i ett og styremedlem i to. Torunn har nettopp deltatt på det aller første forløpet av Advanced Board Programme INSEAD som noen gang er blitt avviklet.

– Jeg har holdt på med styrearbeid i hele arbeidslivet mitt, og har en genuin interesse for kontinuerlig å perfeksjonere meg og lære mer. Jeg har tidligere deltatt på Executive Board Programme INSEAD og vært veldig fornøyd, så da dette nye programmet kom opp, var det noe jeg hadde veldig lyst å være med på. Det tiltrekker meg især at det foregår i en internasjonal kontekst, og at jeg i tillegg får mulighet til å bygge nettverk og bli motivert og inspirert av andre styreprofiler, forklarer Torunn Aass Taralrud.

LES MER...

Fagsterke professorer

Hun beskriver underviserne på det nye styreprogrammet som særdeles faglige sterke.

– Jeg opplevde det faglige nivået til foreleserne og professorene som veldig høyt. De er så faglig dyktige at de klarer å sette utfordringer og muligheter inn i et perspektiv og en kontekst som gjør at du som deltaker oppnår selvstendig refleksjon og læring. I tillegg er de så sterke at de er i stand til å gjøre komplisert stoff tilgjengelig – er man dyktig til noe, så kan man også forklare det godt. Professorene bidrar med kunnskap og læring som ikke er tilgjengelig i «vanlige kanaler», og både enveislæringen, diskusjoner i grupper og i plenum med deltakere som også holder høyt nivå og har mye erfaring er rett og slett med på å utvide horisonten betraktelig, uttaler hun.

Ny anvendelig kompetanse

Torunn Aass Taralrud fremhever spesielt tre key-learnings som hun tar med hjem fra programmet i Frankrike.

– For det første har jeg fått ny kunnskap som gjør at jeg er bedre i stand til å reflektere over de prosessene som er knyttet til vanskelige situasjoner. Dernest har jeg lært mye om styrets samhandling og samarbeid, og det med å sikre seg at styret har nødvendig informasjon og kunnskap til å håndtere de problemstillingene de blir stilt overfor. Avslutningsvis har jeg fått innblikk i og forståelse for nye trender – eksempelvis digitalisering og emerging strategies – ting som kan forbedre og effektivisere det daglige arbeidet i styret, sier hun, og legger til:

– Jeg føler allerede at jeg har tatt i bruk de nye læringene – dette er noe jeg bærer med meg. Jeg føler en større trygghet i styrearbeidet da jeg har fått bygget på mer kompetanse, og så ser jeg en tydeligere retning i mitt styrearbeid, og føler at jeg har fått nye viktige verktøy som er direkte anvendbare. Det er et intensivt program som oppfylte absolutt alle forventningene mine, og jeg anbefaler det gjerne til alle som er genuint interessert i styrearbeid på høyt og ambisiøst nivå, avslutter styrekvinnen.

3 gode grunner til å være med

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om styreutdanningen Advanced Board Programme INSEAD