Masterclass: Styrer skal gjenoppfinne seg selv

Jim Hagemann Snabe, Mikael Trolle og Jesper Lok lanserer i deres nye bok, Reinvention From The Boardroom, et wakeup-call til styrer som blant annet utfordrer dem til kontinuerlig å gjenoppfinne seg selv i nært samarbeid med bedriftens daglige ledelse. Delta i masterclass den 28. april i København, og bli inspirert til å «gjenoppfinne» ditt styrearbeid.

Tilbake i 2017 utga Jim Hagemann Snabe og Mikael Trolle boken «Dreams & Details» som beskriver hvordan bedrifter gjenoppfinner seg selv med utgangspunkt i en styrkeposisjon. Det handler kort og godt om at bedrifter klarer å gjenoppfinne seg selv mens det fremdeles går godt – og de nåværende aktivitetene synes å være optimale.

Nå står forfatterne – sammen med Jesper Lok – bak enda en bok, Reinvention From The Boardroom, som tar tak i viktige perspektiver på hvordan også styrer kan anvende metodene med henblikk på å forbedre deres arbeid – ikke minst i bærekraftig og klimamessig henseende.

Michael Trolle, Jesper Lok og Jim Hagemann Snabe

– Hvor «Dreams & Details» beskriver proaktiv ledelse i en digital verden, tar den nye boken utgangspunkt i de radikale endringene som verden gjennomgår i disse årene, og hvordan dette helt grunnleggende påvirker styrers arbeid med spesielt fokus på styrers interaksjon med ledelsen samt ledelse av styrer, forklarer Jesper Lok.

Møt forfatterne til boken i København den 28. april

Oppgjør med foreldet tankesett

Bokens utgangspunkt er at endringer skjer så raskt i dag at bedrifter skal være i stand til å reagere lenge før det er opplagt at det er et behov for det. Det gjør seg ikke minst gjeldende når bedriften skal forstå hvordan den bidrar til å redusere sitt klimaavtrykk, og hvordan den kan bidra enda mer til den grønne omstillingen. Og ifølge Jesper Lok krever det et oppgjør med en rekke foreldede tankesett.

KJØP BILLETT

Her kan du kjøpe billett til Masterclass: Styrer skal gjenoppfinne seg selv

Kjøp billett her

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om hele programmet til Executive Forum 2023

– Det er behov for å kunne prestere i nået, samtidig som man transformerer seg. Det krever at gamle mantraer, som eksempelvis disse, skal gjenoverveies: «Kom ikke med et problem uten en løsning» blir til «Hvilke problemer har vi identifisert som vi skal finne en løsning på», og «If it ain’t broken, don’t fix it» blir til «If it ain’t broken, let’s rethink it». Bare på den måten kan bedrifter overvinne det som Clayton Christensen kaller «Innovator’s Dilemma». Og bare ved å utfordre tradisjonelt snevert definerte lederroller, blir vi i stand til å drive kontinuerlig gjenoppfinnelse i nært samarbeid med bedriftens daglige ledelse, sier han og fortsetter:

– Et av de problemområdene som styret skal gjenoverveie, handler om hvordan vi definerer prestasjon. Vi skal i fremtiden fokusere på hvilke fremskritt man skaper, samt nøye utvalgte kritiske detaljer, frem for budsjetter og det generelle aktivitetsnivået.

Påmelding Masterclass den 28. april

Fem essensielle fokusområder

Helt konkret fremhever den nye boken fem områder som styrer bør fokusere spesielt på med henblikk på å justere deres arbeid:

  • Styrene skal gå forrest i en kultur med brutal ærlighet kombinert med lysten til å utfordre bestående antakelser og forankrede mentale modeller. Forutsetningen er at man blir i stand til konstruktivt å stille de vanskelige spørsmålene.
  • Styrene skal i tillegg inngående forstå deres verdikjeder, ikke bare den aktuelle verdikjeden, men også kunne lese utviklingen, og ha kvalifisert kunnskap om fremtidens verdikjede. Hvor skapes verdien, og hva og hvem driver utviklingen i verdikjeden i fremtiden?
  • Rapportering og nøkkeltall skal gjentenkes, slik at det skapes et balansert fokus på både den aktuelle prestasjonen, men også transformasjonen, og det skal være fullt ut integrert i avlønningsmodeller.
  • Strategiarbeidet skal romme en rekke av de elementene som ble lansert i «Dreams & Details».
  • Interessenter skal i langt høyere grad involveres, og styrene må i økende grad være proaktive for å involvere dem i å transformere den verdikjeden man er en del av, slik at den langsiktede bærekraften sikres.

– Spesielt arbeidet med strategi krever et oppgjør med fortidens vaner. Styret skal ha strategiarbeidet på agendaen ved møter, og ikke bare på en årlig strategiworkshop, er den klare utmeldingen fra Jesper Lok.

I den forbindelsen er tre elementer av strategiarbeidet, som kommer fra Dreams & Details-konseptet, spesielt relevante, nemlig Scan, Focus og Act:

Scan betyr at man har etablert et eksplisitt bilde av den aktuelle virkeligheten samt den fremtidige virkeligheten man tilstreber. Dermed har man et utgangspunkt for å utfordre de felles antakelsene som er grunnlaget for hele strategiarbeidet.

Focus og Act betyr at styre og ledelse etablerer en «play book», «performance book», «transformation book» samt «rule book» som skaper fundamentet for at ledelsen kan jobbe uhindret med å realisere den felles drømmen man har formulert. Dette grunnlaget vil i noen utstrekning erstatte governance og tradisjonelle forretningsplaner, og skal integreres i årshjulet.

Det er forfatternes forventning at boken kan være med på å inspirere styrer til å tenke nytt, og gå forrest i den grønne omstillingen.

– Noen bedrifter er større enn nasjoner, og bedriftene har en kolossal innflytelse på hvilken fremtid vi skaper. FNs 17 bærekraftsmål innkapsler mange av de utfordringene vi er nødt til å finne løsninger på, og vi kan ikke finne løsningene ved å anvende de metodene som var fremherskende da vi skapte problemene. Dette er et «Leadership Moment», og vi tror at våre innputt kan bringe oss i den riktige retningen, avslutter Jesper Lok.

Påmelding Masterclass den 28. april