VOXPOP: Hva betyr styremangfold for deg?

Vi har spurt seks norske styrepersoner om hva mangfold i styrerommet betyr for dem – og hvordan de selv er med på å sikre dette mangfoldet.

Mangfold er kanskje et av de «buzzwords» som etter hvert er godt brukt. Likevel henger det ved – og nok med god grunn. For mangfoldet i de norske styrerommene er nok ikke «helt på plass» enda. Og noen ganger kan det kanskje være et litt ensidig fokus på hva det egentlig er for en størrelse. At det utelukkende handler om kjønn. Men det er selvsagt så mye mer enn det – eksempelvis alder, utdanning, bransjeerfaring, etnisitet, nasjonalitet eller kanskje noe helt sjette?

Uansett hva man måtte mene om det, er mangfold et emne som opptar mange – og et emne som ofte danner grunnlag for heftige debatter og diskusjoner – både i styrerommet, men også i samfunnet generelt.

Men hva er egentlig mangfold i styrerommet (for det kan selvsagt bety noe forskjellig fra person til person) – og hvordan sikrer man så dette mangfoldet i sitt styrearbeid? Det har vi spurt seks utvalgte norske styreledere og -medlemmer om i denne uformelle voxpop’en:

Les mer om INSEAD-styreutdanningen

Jan Grønbech

Chief business officer, dCompany AS. Styreleder, Grønbech Consulting AS, Switchr AS og Blackteam Blueteam AS. Styremedlem i NED, Skiforeningen, SOS Barnebyer, Seema AS.

Hva betyr mangfold i styrerommet for deg?

Et styre som ikke overlapper hverandre unødvendig i form av kompetanse, og som har balanse i kjønn, etnisitet, sosioøkonomisk bakgrunn og som gjenspeiler det samfunnet som er markedet. I dette styret får alle komme til orde og forskjellene feires for den verdien de utgjør. Et styre med godt mangfold løser oppgaver bedre og mer effektivt.

Hvordan sikrer du/dere dette mangfoldet i ditt/deres styrearbeid?

Vi jobber kontinuerlig med dette. Det er viktig å gi minoriteter sjansen, for ofte blir de tilsidesatt grunnet manglende erfaring som igjen er grunnet utestengelse fra styrerommet. Det er viktig å ikke falle i fellen hvor mangfold kun blir en mann/kvinne-problematikk, men inkluderer alle underrepresenterte grupper.

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om styreutdanningen Executive Board Programme INSEAD

Pål Wibe

Styreleder og styremedlem i diverse selskaper, børsnoterte og private.

Hva betyr mangfold i styrerommet for deg?

For meg handler det om at beslutninger vi tar, og prosesser vi har, blir bedre dersom vi har nøkkelpersoner med som har en variert bakgrunn, perspektiver og erfaringer. Og til syvende og sist er også vi i styrene avhengig av å treffe gode beslutninger og ha gode prosesser

Hvordan sikrer du/dere dette mangfoldet i ditt/deres styrearbeid?

Primært gjennom arbeidet med å lete etter styremedlemmer som bidrar til en slik «diversity». Men dette er også høyt på agendaen i samtaler med ledelsen om eventuelle endringer i ledelsesteamet.

Hilde Kristin Herud

General Manager Tremco CPG Norway, styremedlem i AF Gruppen og Hilma Invest.

Hva betyr mangfold i styrerommet for deg?

De mest verdiskapende teamene i styrerommet og i næringslivet generelt, er de som klarer å se verdien i ulikhet. De kjennetegnes gjerne ved en samarbeidsform som er aktivt nysgjerrig på de ulike perspektivene som medlemmene besitter, og som er sammensatt av mennesker med ulik faglig kompetanse, yrkeserfaring, personlige profiler, livs- og bransjeerfaring, alder, kjønn og kulturell bakgrunn.

Hvordan sikrer du/dere dette mangfoldet i ditt/deres styrearbeid?

Gjennom en selvstendig og velfungerende valgkomite. De skal sørge for at styresammensetningen ivaretar selskapets og aksjonærenes interesser på best mulig måte. Diversitet vil være avgjørende for at de lykkes med dette oppdraget. For at vi skal få tilstrekkelig mangfold inn i norske styrerom, kreves det at valgkomiteene tør å ta utradisjonelle valg i årene fremover.

Eva Hagen

Advokat og partner i Advokatfirmaet Ræder, styreleder i Dokken utvikling, Trosvikstranda utvikling, Eidos Eiendomsutvikling, Sørsida utvikling og Isegran Eiendom samt styremedlem i Drammen Helsepark og Stavanger utvikling.

Foto: Advokatfirmaet Ræder

Hva betyr mangfold i styrerommet for deg?

Mangfold i styrerommet betyr for meg at man setter sammen mennesker med ulik bakgrunn som representerer et bredere utvalg av befolkningen, f.eks. når det gjelder utdanning, alder og erfaring. Jeg tror diskusjoner og avgjørelser blir bedre av at ulike mennesker bidrar med sitt perspektiv.

Hvordan sikrer du/dere dette mangfoldet i ditt/deres styrearbeid?

Nå er det jo ikke styrets medlemmer som bestemmer styresammensetningen. Styrene jeg sitter i er innen eiendomsutvikling, og i praksis er ikke mangfoldet godt nok. Imidlertid kan vi som styre forsøke å få tilgang til et mangfold av stemmer og meninger f.eks. gjennom involvering i områdemodningen og gjennom medvirkningstiltak.

Torstein Harildstad

Styreleder i Decisions, styremedlem i Sileon, Dyrket.no, Talerlisten.no.

Hva betyr mangfold i styrerommet for deg?

Å ha medlemmer med ulik bakgrunn, kjønn og kultur er avgjørende for et virkelig godt styre. Vi trenger å raskt vurdere ulike tiltak basert på ulike perspektiver. Innovasjonen blir bedre, og dynamikken i styrerommet blir mer interessant.

Hvordan sikrer du/dere dette mangfoldet i ditt/deres styrearbeid?

Ved å aktivt søke ulike personligheter. Det kan gjøres analytisk ved å kartlegge egenskapene man har og dermed søke komplementerende, eller man kan snakke med dagens medlemmer og se på deres CV’er og søke andre profiler.

Jørn-Henning Theis

Adm. dir./ konsernsjef for Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Styreleder i en rekke ideelle virksomheter innenfor spesialist-helsetjeneste (blant annet sykehus), omsorg, sosial, utdanning. Nestleder i sentralstyret Virke.

Hva betyr mangfold i styrerommet for deg?

At både ulike kompetanser og ulike perspektiver er representert i styrerommet. Ensretting er en risiko, og viktige elementer for en virksomhet kan gå upåaktet hen dersom ikke ulikheter ift. kompetanse, perspektiv, kjønn, etnisitet mv. er representert på en god måte. Et styrerom er avhengige av de gode og kanskje ikke alltid åpenbare spørsmålene.

Hvordan sikrer du/dere dette mangfoldet i ditt/deres styrearbeid?

Det skjer både gjennom styrets egenevaluering og kompetanseprofil som kommer frem. I tillegg er dialog med daglig leder viktig, for å sikre et styre som kan både ha den kontrollerende rollen, men ikke minst kunne bidra til god drift, utvikling og innovasjon. Dette, sammen med diskusjon med eiere, danner noe av grunnlaget for arbeidet i en valgkomite som ser på den totale sammensetningen av kompetanse og personer. Min erfaring er at ulikheter/diversitet i styrerommet bidrar til god og utviklende dynamikk for å drive virksomheten fremover på en god og fremtidsrettet måte.

Se innholdet i Executive Board Programme INSEAD

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet