NY BOK: Unikt innblikk i styrets arbeid

Nyutgitt styrebok, hvor Scandinavian Executive Institute har bidratt med en del av undersøkelsen, gir for første gang et særdeles interessant og unikt innblikk i styrearbeid i åtte europeiske land.

Boken, med navnet Leading a Board – Charis’ Practices Across Europe, er nettopp utkommet. Den gir et sjeldent innblikk inn i styrelokalene i åtte europeiske land. Boken bygger på en rekke kvalitative intervjuer med styreledere i disse land. Den er redigert av INSEAD-professor og internasjonal styreekspert, Stanislav Shekshnia. Med på forfatterteamet er CEO i Scandinavian Executive Institute, Steen Buchreitz Jensen. Han har vært ansvarlig for den danske delen av undersøkelsen og i tillegg bidratt med et kapitel i boken.

Les mer om Executive Board Programme INSEAD

– Boken tar utgangspunkt i en omfattende undersøkelse omkring praksis blant styreledere som INSEAD utarbeidet for noen få år siden. Undersøkelsen førte til at man fikk avdekket en rekke utfordringer som disse styrelederne ofte måtte håndtere. Det er spørsmål og svar relatert til disse utfordringene som er omdreiningspunktet i den nye boken, forteller Steen Buchreitz Jensen, CEO i Scandinavian Executive Institute.

styrearbeid i åtte europeiske land

Ingen matematiske formler for styrearbeid

Den opprinnelige undersøkelsen fra INSEAD viste at langt hovedparten av de utfordringene, som styreledere møtte, var relatert til interpersonelle forhold og relasjoner mellom mennesker. Det kunne eksempelvis handle om forholdet mellom styrelederen og henholdsvis eier, den daglige ledelsen eller et vanskelig styremedlem.

– Boken gir ikke en konkret «formel» for eller en «anbefaling» av hvordan man skal utføre «korrekt» styrearbeid. Derimot illustrerer den i høyere grad at suksessfullt styrearbeid avhenger mye av at man velger de innsatsene som er riktige i den konkrete sammenhengen. Boken fungerer godt som et praktisk oppslagsverk. Eksempelvis hvis man ønsker å få mer kunnskap, og er interessert i å bli inspirert til hvordan man utfører et godt styrearbeid. Leading a Board tar tak i mikrokonteksten som handler om det som foregår inne i styret. Og makrokonteksten, altså det som foregår på lande-nivå, eksempelvis i forhold til lovgivning og kultur, forklarer han.

Åtte viktige highlights

Boken henvender seg til alle som beskjeftiger seg med styrearbeid. Det er selvsagt spesielt styreledere og styremedlemmer. Men også direktører og bedriftseiere som i sakens natur har et nært forhold til styret sitt. Leading a Board leder frem til åtte «highlights». Altså viktige hovedkonklusjoner, hvorav tre er spesielt interessante.

– For det første så er den metoden som styret anvender mye mer avhengig av eierstruktur, størrelsen på bedriften og alderen på bedriften enn på det spesifikke landets kultur og lovgivning. For det andre, så er den praksisen man utvikler som administrerende direktør ikke spesielt brukbar når man plutselig står som leder av et styre. Det er helt andre egenskaper som bør være fremtredende hos styrelederen. Eksempelvis at hun er mye mer reflekterende og lyttende. Stiller spørsmål og er ettertenksom. En tredje ting handler om hvor tilgjengelig styrelederen er. Det er nemlig en utrolig viktig egenskap at hun kan rydde kalenderen, eksempelvis i forbindelse med en bedriftshandel. Eller at vedkommende er i stand til å fungere som midlertidig administrerende direktør i en periode. Dermed kan det være en risikofaktor å ha en styreleder som samtidig er administrerende direktør. For vedkommende vil vanligvis ikke være så fleksibel, påpeker Steen Buchreitz Jensen.

Styreutdanningens programinnhold

Eierstruktur, bedriftens størrelse og bedriftens alder er viktigere enn landekulturen når det handler om å identifisere forskjeller i styrepraksis. Men boken gir likevel leseren et spennende innblikk i de forskjellene det er mellom de åtte land som boken tar for seg. Dette dreier seg omm Danmark, Tyskland, Italia, Nederland, Russland, Sveits, Tyrkia og Storbritannia.

Leading a Board – Chairs’ Practices Across Europe kan handles på nettet på Palgrave Macmillan.