Unngå mislykkede strategieksekveringer

Årets første masterclass i Executive Forum med INSEAD-professor og strategieksekveringsekspert Daniel Simonovich ga deltakerne et viktig og informativt innblikk i strategieksekveringsprosessenes mange fasetter og fallgruver – og en rekke tips til hvordan man BØR håndtere disse prosessene.

130 deltakere var samlet til årets første masterclass i Executive Forum på Marriott Hotel i København for å høre Daniel Simonovichs bud på hvordan man oppnår suksess med strategieksekvering og praktisk strategiarbeid og hvordan man kan unngå mislykkede strategieksekveringer.

Fagområdet er særdeles velkjent for Daniel Simonovich som både har en doktorgrad og en MBA og er professor på INSEAD. I tillegg til den teoretiske ballasten har han nemlig en omfattende praktisk erfaring med strategieksekvering, blant annet som konsulent for en rekke av de aller største europeiske bedriftene.

Masterclassen var dessuten en smaksprøve på Scandinavian Executive Institutes nye utdanningsprogram, Leading Strategic Change, som nettopp handler om hvordan man eksekverer på ambisiøse strategier og transformasjonsprosjekter og hvordan man kan unngå mislykkede strategieksekveringer.

Bestill materiale

Unngå mislykkede strategieksekveringer

Feilslåtte strategier

Et av Simonovichs første spørsmål til den fullsatte salen var: «Hvor mange prosent av bedriftenes strategier ender opp med å ikke bli implementert?» Og svaret er – selvsagt – nedslående. For opp mot 70 prosent oppnår ikke det med strategiene som de ønsker. Det er noe som resulterer i et «performance loss» på hele 37 prosent. Og det er nettopp i relasjon til eksekveringsprosessene at det går galt.

Ifølge professoren viser forskningen innen fagområdet at det spesielt er ti grunner til at dette skjer:

  • Dårlig eller «svak» strategi.
  • At betingelsene for strategien endres, noe som gjør at den den opprinnelige planen blir uaktuell.
  • At eksempelvis prosesser, strukturer, IT og kultur blir en «hemmende» faktor.
  • Utilstrekkelige eller utilgjengelige ressurser.
  • Handlingsplaner som ikke er klart definerte.
  • Utilstrekkelig overvåking av prestasjonene.
  • Uklare ansvarsområder.
  • Ineffektiv kommunikasjon.
  • Konflikter med den eksisterende maktstruktur.
  • Manglende evne til å styre endringer og overvinde motstand mot disse.
Les mer om Leading Strategic Change

Rammeverktøy mot problemområder

– Heldigvis finnes det måter hvorpå man kan forbedre disse suksessratene signifikant. Og nettopp emnet omkring strategieksekvering er faktisk et nytt «fagområde» som det først er kommet fokus på etter årtusenskiftet, forklarte Simonovich og fortsatte:

– På INSEAD har vi tenkt og jobbet mye med dette. Og derfor har vi  utarbeidet et overordnet rammeverktøy som faktisk adresserer disse ti problemområdene. Og som dermed kan bidra til at strategiene ender opp i suksessfulle eksekveringer. Hele forklaringen får man selvsagt dersom man deltar i Leading Strategic Change. Men kort fortalt handler det om å gå gjennom følgende seks-trinns-modell, sa han og oppsummerte de seks viktige spørsmålene i modellen: Har du en levedyktig strategi? Har du en omfattende og forståelig plan? Kjenner du de skjulte barrierene? Vet du hvordan du overvinner disse barrierene? Har du de kritiske ferdighetene? Og avslutningsvis, har du et kontinuerlig system for læring?

Neste program Leading Strategic Change

Strategiske småbiter

– Et av de viktige punktene handler grunnleggende sett om at strategien din skal deles opp i småbiter, i mindre prosjekter. Vi mennesker har en tendens til å være for selvsikre i forhold til hva som lar seg gjøre. Hemmeligheten består helt enkelt i å ta et prosjekt om gangen, slik at vi blir i stand til å håndtere den fulle kompleksiteten i hele prosjektet, var Simonovichs budskap fra talerstolen.

For å illustrere hvor omfattende en strategieksekvering kan være, fremla Daniel Simonovich VW’s strategi for Brasil som hadde vært en stor suksess. En av grunnene til at strategien fungerte, skyltes at bedriften hadde klart å identifisere ikke mindre enn 139 delprosjekter i denne overordnede og komplekse strategien.

The DICE-score

En av de konkrete «takeaways» som masterclass-deltakerne kunne bringe med seg hjem, var den såkalte DICE-modellen. DICE-modellen forklarer enkelt og tydelig hvorvidt en gitt strategi er klar til eksekvering, og evaluerer de faktorene som driver suksessfulle implementeringer. Ut fra modellen svarer man på fem spørsmål i forhold til varighet av et gitt prosjekt, prosjektteamets integritet, deres engasjement og hvor krevende prosjektet er. Og via formelen DICE=D+2I+C2+E får man et numerisk resultat som gir en god pekepinn på om man med stor sannsynlighet vil lykkes – eller mislykkes.

DICE-skåren kan ligge på mellom 7-29. Er skåren din mindre enn 14, er den «grønn og god». Er den mellom 14-17 er den «gul» og bør derfor gi anledning til bekymring. Og avslutningsvis, er den over 17, som er «rødt», indikerer det at prosjektet absolutt ikke bør gjennomføres.

– Modellen illustrerer både de harde og de myke sidene ved en strategieksekvering, og det er nemlig i aller høyeste grad en kombinasjon av både de menneskelige og de tekniske sidene som avgjør om et prosjekt vil lykkes. Men modellen er også særdeles nyttig i forhold til at den viser hvilke punkter man skal sette inn på og justere for å gjøre prosjektet mer levedyktig og gjennomførbart, sa han.

INSEAD-professoren avsluttet dagen med en case som ga et innblikk i og en forståelse for hvor viktige de «myke» sidene, altså de emosjonelle, kulturelle og menneskelige aspektene, er i enhver strategieksekvering. Casen la dermed opp til vårens neste masterclass i Executive Forum med Spencer Harrison som foregår den 2. mai på Hindsgavl Slott i Danmark: Kultur skaper suksessfulle transformasjonsprosesser.